Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Referendarz - Samodzielne Stanowisko ds. Rozwoju Elektromobilności

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Energii Numer referencyjny: DIT- 5 Data publikacji: 11 stycznia 2019 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Transport: Infrastruktura i rozwój lokalny, Zarządzanie informacją

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: referendarz  - Samodzielne Stanowisko ds. Rozwoju Elektromobilności w Departamencie Innowacji i Rozwoju Technologii.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzenie spraw z zakresu rozwoju rynku paliw alternatywnych w transporcie, w szczególności: inicjowanie działań dotyczących rozwoju infrastruktury tankowania/ładowania paliw alternatywnych w transporcie, kształtowanie otoczenia regulacyjnego w zakresie rozwoju infrastruktury dla paliw alternatywnych w transporcie
 • Branie udziału w wypracowywaniu stanowiska Polski wobec projektów aktów prawnych i dokumentów pozalegislacyjnych UE oraz dotyczących infrastruktury paliw alteranatynych, paliw alternatywnych transportu zero i niskoemisyjnego; branie udziału w przygotowywaniu i uzgadnianiu instrukcji, sprawozdań i materiałów informacyjno – tezowych
 • Wspieranie prac z zakresu monitorowania rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych w Polsce i realizacji obowiązków wynikających z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz przygotowywania sprawozdań dla KE w zakresie rynku paliw alteranatywnych
 • Opracowywanie i udzielanie informacji, odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie i senatorskie, skargi i wnioski obywateli i dziennikarzy
 • Branie udziału w zadaniach związanych ze współpracą międzynarodową w zakresie elektromobilności oraz rynku paliw alteranatywnych i infrastruktury tych paliw, w tym ze współpracą RP z Międzynarodową Agencją Energetyczną, z innymi organizacjami międzynarodowymi, a także współpracą dwustronną
 • Współpraca z organami administracji oraz podmiotami sektora paliwowego lub sektora elektromobilności lub sektora paliw alteranatywnych w związku ze wsparciem rozwoju paliw alternatywnych i związanej z nimi infrastruktury

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
 • Praca biurowa przy komputerze. Zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 • praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,
 • miejsce pracy: II piętro,
 • budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre- syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość tematyki paliw alternatywnych i powiązanej z nimi infrastruktury
 • Znajomość polskiego i europejskiego procesu legislacyjnego
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji
 • Umiejętności interpersonalne: umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe prawo, administracja, nauki polityczne, ekonomia, transport lub pokrewne
 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy w administracji publicznej lub w obszarze elektromobilności, paliw alternatywnych lub w sektorze paliw konwencjonalnych lub energetyki
 • Znajomość innego niż język angielski języka urzędowego UE lub języka rosyjskiego na poziomie B1
 • Znajomość przepisów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych
 • Znajomość problematyki sektora paliwowego

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • W przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy i/lub zaświadczenia o zatrudnieniu)
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość innego niż język angielski języka urzędowego UE lub języka rosyjskiego na poziomie B1

Termin składania dokumentów: 21.01.2019
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Kandydaci/kandydatki proszeni są o podanie nr telefonu oraz/lub adresu poczty elektronicznej. Wybrani kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu poinformowani zostaną telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminach poszczególnych etapów naboru. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 695-81-61 lub składając zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@me.gov.pl

Informacje o pracodawcy

Ministerstwo Energii - polski urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw dwóch działów administracji rządowej: energia i gospodarka złożami kopalin.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
▲  Do góry strony