Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Specjalista ds. rynku gazu ziemnego

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Energii Numer referencyjny: DRO-27 Data publikacji: 10 kwietnia 2019 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa na zastępstwo Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Energia: Gospodarowanie energią i efektywność energetyczna, Ropa, gaz i węgiel

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Rynku Gazu Ziemnego w Departamencie Ropy i Gazu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Projektowanie nowych rozwiązań prawnych w sektorze gazu ziemnego, opracowywanie projektów aktów prawnych, prowadzenie procedury legislacyjnej projektów ustaw i rozporządzeń,
 • Monitorowanie zgodności przepisów prawa polskiego z prawem UE w zakresie regulacji sektora gazu ziemnego i uczestniczenie w procesie wdrażania prawa UE do polskiego porządku prawnego,
 • Analizowanie rozwiązań regulacyjnych stosowanych w sektorze energii w innych państwach, w szczególności w państwach członkowskich UE, oraz wpływu sektorowej regulacji prawa UE na funkcjonowanie rynku gazu ziemnego w Polsce,
 • Sporządzanie stanowisk na potrzeby postępowań formalnych prowadzonych przez KE w sprawie naruszenia przepisów prawa UE oraz postępowań przed Trybunałem Sprawiedliwości UE, w odniesieniu do regulacji sektora gazu ziemnego, w szczególności dotyczących funkcjonowania rynku gazu ziemnego i środków zapewnienia bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego,
 • Monitorowanie i analizowanie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE w odniesieniu do sektora energetycznego,
 • Sporządzanie analiz oraz przygotowywanie projektów stanowisk wobec zewnętrznych projektów aktów prawnych, dokumentów rządowych i dokumentów UE z zakresu sektora gazu ziemnego,
 • Uczestniczenie w negocjowaniu projektów aktów prawa UE w zakresie funkcjonowania rynku gazu ziemnego.

Warunki pracy:
 • Praca biurowa przy komputerze,
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
 • Zagrożenie korupcją,
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
 • Praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,
 • Miejsce pracy: II piętro,
 • Budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre- syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe,
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE, SECRET UE i NATO SECRET lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1,
 • Znajomość zagadnień związanych z rynkiem gazu ziemnego i ropy naftowej,
 • Znajomość zasad procesu decyzyjnego UE,
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Umiejętności interpersonalne, w tym komunikatywność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe prawo, stosunki międzynarodowe, europeistyka,
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w administracji publicznej lub przy udzielaniu pomocy prawnej,
 • Znajomość języka rosyjskiego lub niemieckiego lub francuskiego na poziomie B2.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • W przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE, SECRET UE i NATO SECRET lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy i/lub zaświadczenia)
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka rosyjskiego lub niemieckiego lub francuskiego na poziomie B2

Termin składania dokumentów: 23.04.2019
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Umowa na zastępstwo za nieobecnego pracownika
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Kandydaci/kandydatki proszeni są o podanie nr telefonu oraz/lub adresu poczty elektronicznej. Wybrani kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu poinformowani zostaną telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminach poszczególnych etapów naboru. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 695-84-24 lub składając zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@me.gov.pl

Informacje o pracodawcy

Ministerstwo Energii - polski urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw dwóch działów administracji rządowej: energia i gospodarka złożami kopalin.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
▲  Do góry strony