Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Specjalista ds. Wspólnoty Energetycznej i współpracy dwustronnej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Energii Numer referencyjny: DRO-48 Data publikacji: 11 lipca 2019 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Edukacja i komunikacja: Inicjatywy, wydarzenia, Komunikacja społeczna, PR, dziennikarstwo
Energia: Ropa, gaz i węgiel

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Infrastruktury w Departamencie Ropy i Gazu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzenie spraw z zakresu uczestniczenia Polski w Traktacie Wspólnoty Energetycznej, prowadzenie spraw dotyczących współpracy dwustronnej z Państwami Członkowskimi Wspólnoty Energetycznej oraz Komisji Międzyrządowej Polska-Ukraina
 • Prowadzenie spraw z zakresu współpracy dwustronnej Polski z państwami trzecimi
 • Prowadzenie prac legislacyjnych w odniesieniu do projektów unijnych aktów prawnych (prawodawczych i nieprawodawczych), dokumentów pozalegislacyjnych UE oraz dokumentów organizacji międzynarodowych
 • Współpraca w przygotowaniach Ministra Energii do posiedzeń Rady UE ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii; przygotowywanie stanowisk, instrukcji, wkładów do instrukcji oraz sprawozdań z posiedzeń komitetów i grup roboczych UE
 • Prowadzenie spraw dotyczących Unii Energetycznej, w tym w szczególności w zakresie aktów prawnych, wchodzących w skład tzw. pakietu zimowego na rzecz bezpieczeństwa dostaw gazu
 • Współpraca w przygotowywaniu instrukcji w zakresie problematyki gazu ziemnego i ropy naftowej oraz wkładów do instrukcji, a także branie udziału w pracach organów przygotowawczych Rady Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych
 • Przygotowywanie spotkań, posiedzeń, konferencji z udziałem kierownictwa departamentu i ministerstwa z przedstawicielami państw trzecich i organizacji międzynarodowych
 • Monitorowanie, analizowanie i gromadzenie informacji oraz przygotowywanie zbiorczych analiz nt. wydarzeń w sektorze energii na arenie międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii polityki energetycznej i sytuacji sektorów energii państw trzecich

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
 • Praca biurowa przy komputerze.
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
 • Zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 • praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,
 • miejsce pracy: II piętro,
 • budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy.
 • Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre- syntezator mowy.
 • Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego pracy w administracji publicznej lub w obszarze energetyki
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne”, SECRET UE i NATO SECRET lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Znajomość zagadnień związanych z rynkiem gazu ziemnego i ropy naftowej
 • Znajomość zasad procesu decyzyjnego UE
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętności interpersonalne: komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe prawo, stosunki międzynarodowe, europeistyka, politologia, ekonomia, administracja
 • Znajomość języka: rosyjskiego lub niemieckiego lub francuskiego lub hiszpańskiego na poziomie B2

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • W przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy i/lub zaświadczenia o zatrudnieniu)
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”, SECRET UE i NATO SECRET lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka: rosyjskiego lub niemieckiego lub francuskiego lub hiszpańskiego na poziomie B2
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin składania dokumentów: 24.07.2019
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Kandydaci/kandydatki proszeni są o podanie nr telefonu oraz/lub adresu poczty elektronicznej. Wybrani kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu poinformowani zostaną telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminach poszczególnych etapów naboru. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 695-86-81 lub składając zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@me.gov.pl

Ministerstwo Energii
ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa

Informacje o pracodawcy

Ministerstwo Energii - polski urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw dwóch działów administracji rządowej: energia i gospodarka złożami kopalin.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony