Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Specjalista w Departamencie Innowacji i Rozwoju Technologii

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Energii Numer referencyjny: DIT- 6 Data publikacji: 11 stycznia 2019 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Finansowanie, dotacje
Transport: Infrastruktura i rozwój lokalny

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Departamencie Innowacji i Rozwoju Technologii.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzenie merytorycznej analizy efektywności wydatkowania środków finansowych i udzielania wsparcia z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT), w tym dokonywanie oceny projektów do wsparcia w przypadku wnoszenia protestów do dysponenta FNT
 • Przygotowywanie materiałów związanych z notyfikacją pomocy publicznej dla Komisji Europejskiej, opracowywanie analiz finansowo – ekonomicznych, budżetów instrumentów wsparcia, analiz prognostycznych z zakresu wydatkowania środków
 • Analiza rozwoju rynku elektromobilności pod kątem udzielania wsparcia ze środków FNT
 • Współpraca z organami administracji, podmiotami sektora energetycznego oraz przedsiębiorcami w zakresie jak najbardziej efektywnego wydatkowania środków FNT
 • Realizacja zadań polegających na współpracy międzynarodowej w zakresie elektromobilności oraz paliw alternatywnych
 • Opracowywanie lub koordynowanie opracowywania dokumentów w zakresie dokumentów programowych, strategii i programów

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
 • Praca biurowa przy komputerze. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Praca pod presją czasu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 • praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,
 • miejsce pracy: II piętro,
 • budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre- syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe
 • 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w zakresie oceny projektów inwestycyjnych lub wykonywania analiz finansowych lub rachunkowości lub oceny wydatkowania projektów
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Znajomość przepisów dotyczących Funduszu Niskoemisyjnego Transportu
 • Znajomość ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych
 • Znajomość procedury administracyjnej
 • Znajomość zasad udzielania pomocy publicznej
 • Znajomość zasad analizy finansowej
 • Znajomość zasad analizy projektów inwestycyjnych
 • Umiejętności interpersonalne: komunikatywność, umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe finanse i księgowość lub międzynarodowe stosunki ekonomiczne lub gospodarka publiczna lub analiza finansowa lub zarządzanie
 • Znajomość innego niż język angielski języka urzędowego UE lub języka rosyjskiego na poziomie A2
 • Znajomość problematyki sektora energetycznego w Polsce i UE
 • Znajomość założeń polskiej i unijnej polityki związanej z rozwojem elektromobilności i paliw alternatywnych

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • W przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy i/lub zaświadczenia o zatrudnieniu)
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość innego niż język angielski języka urzędowego UE lub języka rosyjskiego na poziomie A2

Termin składania dokumentów: 21.01.2019
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Kandydaci/kandydatki proszeni są o podanie nr telefonu oraz/lub adresu poczty elektronicznej. Wybrani kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu poinformowani zostaną telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminach poszczególnych etapów naboru. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 695-81-50 lub składając zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@me.gov.pl

Informacje o pracodawcy

Ministerstwo Energii - polski urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw dwóch działów administracji rządowej: energia i gospodarka złożami kopalin.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
▲  Do góry strony