Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Specjalista w Wydziale Rynku Gazu Ziemnego

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Energii Numer referencyjny: 55223 Data publikacji: 04 października 2019 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Energia: Ropa, gaz i węgiel
Zarządzanie środowiskiem: Prawo i przepisy

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista Wydział Rynku Gazu Ziemnego w Departamencie Ropy i Gazu.

Zakres zadań:
 • Branie udziału w tworzeniu projektów ustaw i rozporządzeń oraz świadczenie pomocy prawnej na rzecz Ministerstwa Energii w zakresie zadań wydziału;
 • Uczestniczenie w procesie wdrażania prawa UE do polskiego porządku prawnego i odpowiadanie za zapewnienie zgodności przepisów prawa polskiego z prawem UE w zakresie regulacji sektora gazu ziemnego;
 • Prowadzenie spraw w zakresie postępowań formalnych prowadzonych przez KE w sprawie naruszenia przepisów prawa UE oraz postępowań przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w odniesieniu do regulacji sektora gazu ziemnego;
 • Sporządzanie analiz prawnych oraz przygotowywanie projektów stanowisk wobec zewnętrznych projektów aktów prawnych, dokumentów rządowych i dokumentów UE z zakresu sektora gazu ziemnego;
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych – wydawanie decyzji administracyjnych w przedmiocie uruchomienia zapasów obowiązkowych gazu ziemnego oraz wydłużenia okresu na uzupełnienie zapasów;
 • Monitorowanie i analizowanie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE w odniesieniu do sektora energetycznego, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa energetycznego;
 • Analizowanie rozwiązań regulacyjnych, w szczególności rozwiązań w zakresie regulacji bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego oraz systemów taryfowych, stosowanych w sektorze energii w innych państwach oraz wpływu sektorowej regulacji prawa UE na funkcjonowanie rynku gazu ziemnego w Polsce;
 • Branie udziału w realizacji i monitorowaniu działań określonych w „Polityce energetycznej Polski do roku 2030” jak również branie udziału w przygotowaniu i realizacji „Polityki energetycznej Polski do roku 2040” oraz innych strategii, polityk i programów.

Warunki pracy:
 • Praca biurowa przy komputerze;
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;
 • Zagrożenie korupcją;
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 • Praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6;
 • Miejsce pracy: II piętro;
 • Budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre- syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ministerstwo Energii
ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe;
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE, SECRET UE i NATO SECRET lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 • Znajomość zagadnień związanych z rynkiem gazu ziemnego i ropy naftowej;
 • Znajomość zasad procesu decyzyjnego UE;
 • Umiejętność analitycznego myślenia;
 • Umiejętności interpersonalne: komunikatywność;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne;
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w administracji publicznej lub w obszarze energetyki lub przy udzielaniu pomocy prawnej;
 • Znajomość języka francuskiego na poziomie B2 lub niemieckiego na poziomie B1.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • W przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu;
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE, SECRET UE i NATO SECRET lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia;
 • Kopia dokumentu potwierdzającego spełnianie wymagania dodatkowego dotyczącego doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy i/lub zaświadczenia);
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka francuskiego na poziomie B2 lub języka niemieckiego na poziomie B1;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Termin składania dokumentów: 17.10.2019
Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Umowa na zastępstwo za nieobecnego pracownika

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Kandydaci/kandydatki proszeni są o podanie nr telefonu oraz/lub adresu poczty elektronicznej. Wybrani kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu poinformowani zostaną telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminach poszczególnych etapów naboru. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 695-84-24 lub składając zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@me.gov.pl

Informacje o pracodawcy

Ministerstwo Energii - polski urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw dwóch działów administracji rządowej: energia i gospodarka złożami kopalin.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony