Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Referendarz ds. monitorowania rynku produkcji statków

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Numer referencyjny: DGM-3/19 Data publikacji: 05 lutego 2019 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole, Administracja

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: referendarz w Wydziale Przemysłu Okrętowego Departamentu Gospodarki Morskiej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzenie analiz na potrzeby przygotowania dokumentów strategicznych/ programów/ planów/ polityk w celu usprawnienia danego obszaru, w zakresie konkurencyjności przemysłu okrętowego, w tym: - formułowanie założeń oraz analizowanie i proponowanie zmian w już realizowanych badaniach, - identyfikowanie problemów, zagrożeń, uwarunkowań, etc., - gromadzenie danych, - aktualizowanie danych, zestawianie, wizualizacja danych (np.: tabele, wykresy, mapy, kartogramy, etc.), - analizowanie zgromadzonych danych, wnioskowanie, analizowanie zasad i praktyki gromadzenia i przetwarzania danych, - formułowanie i konsultowanie raportu/ rekomendacji/ informacji,
 • Sprawozdawczość z realizacji polityki rozwoju, aktywizacji branży na potrzeby krajowe i międzynarodowe w zakresie przemysłu okrętowego, w tym: - weryfikowanie otrzymanych opracowań/ analiz/ sprawozdań, - analiza i wprowadzanie danych do Systemu Metadanych Statystycznych (SMS) w zakresie specjalistycznych badań statystycznych, - współpraca z Głównym Urzędem Statystycznym,
 • Sprawozdawczość na poziomie Ministerstwa w zakresie przemysłu okrętowego, w tym: - gromadzenie materiałów merytorycznych, - realizacja obowiązków informacyjno-sprawozdawczych wobec KPRM/ MF i innych podmiotów, - przygotowanie raportu,
 • Monitorowanie wdrażania strategii i programów (np. operacyjnego, pomocowego, krajowego, wieloletniego, etc.) w zakresie przemysłu okrętowego, w tym: - tworzenie systemu wskaźników (m.in. wytycznych, metodologii liczenia, definicji, etc.), - tworzenie baz danych i narzędzi wspierających proces monitorowania, - tworzenie/ monitorowanie/ przekazywanie prognoz (np. płatności), - sporządzanie/ weryfikowanie analiz materiałów i opracowań związanych z bieżącym monitoringiem, - identyfikowanie problemów i zagrożeń w realizacji strategii/ programu/ programów oraz przygotowanie propozycji rekomendacji działań naprawczych, - sporządzanie raportów przedstawiających stan realizacji strategii/ programu/ programów,
 • Opracowywanie analiz dotyczących współpracy zagranicznej w zakresie przemysłu okrętowego, w tym: - zbieranie, weryfikacja i przetwarzanie informacji na podstawie wkładów wewnętrznych i zewnętrznych, - monitorowanie aktualnego stanu polskich stosunków międzynarodowych, w szczególności w zakresie kompetencji komórki, - opracowywanie analiz porównawczych w zakresie działalności innych państw i organizacji międzynarodowych,
 • Działania podejmowane na poziomie krajowym w ramach procesu decyzyjnego, wynikającego z członkostwa Polski w UE w zakresie analizy przemysłu okrętowego, w tym: - monitorowanie i analizowanie zobowiązań wynikających z procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej, - analiza dokumentów krajowych, w tym aktów normatywnych, pod kątem ich wpływu na obszar działania Ministerstwa,
 • Prowadzenie obsługi procesu legislacyjnego w zakresie przemysłu okrętowego, w tym: - opiniowanie projektów aktów normatywnych lub założeń do projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych poza Ministerstwem lub ich części, - przygotowywanie lub opiniowanie projektów stanowisk Rady Ministrów do pozarządowych projektów aktów normatywnych, - opracowywanie lub opiniowanie projektów aktów normatywnych lub założeń do projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych przez Ministerstwo, - uzgadnianie i konsultowanie projektów aktów normatywnych lub założeń do projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów rządowych z właściwymi komórkami Ministerstwa, organami i instytucjami.

Warunki pracy:
 • Wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • Węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • Mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu,
 • Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na stanowiska od głównego specjalisty oraz przystępujący do naboru urzędnicy służby cywilnej, w przypadku zatrudnienia w Ministerstwie będą objęci ograniczeniami wynikającymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz będą zobowiązani do złożenia – przed objęciem stanowiska - oświadczenia o stanie majątkowym potwierdzającego nienaruszanie ograniczeń lub zakazów wynikających z przepisów prawa,
 • Dla zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa prowadzonych działań, w Ministerstwie został ustanowiony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Każdy pracownik jest zobowiązany do przestrzegania określonych w Ministerstwie zasad bezpieczeństwa przetwarzania informacji.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe,
 • Znajomość zagadnień z zakresu gospodarki morskiej, w tym przemysłu okrętowego,
 • Wiedza w zakresie spraw europejskich i międzynarodowych,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • Współpraca,
 • Komunikacja,
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • Rzetelność,
 • Myślenie analityczne,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe na kierunku: prawo lub ekonomia lub stosunki międzynarodowe.

Oferujemy

Pracownikom oferujemy:
 • Umowę o pracę na czas nieokreślony lub określony (w przypadku osób po raz pierwszy zatrudnianych w służbie cywilnej pierwsza umowa na okres 12 miesięcy),
 • Trzynaste wynagrodzenie, pakiet szkoleń, możliwość ubiegania się o refundację kosztów nauki języków obcych i studiów podyplomowych,
 • Pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku, częściowa refundacja kosztów udziału w wydarzeniach kulturalnych),
 • Możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie i pakietu opieki medycznej.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub informacja o poziomie znajomości języka na poziomie B2
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin składania dokumentów: 19.02.2019
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa: http: https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska w zakładce Ministerstwo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa: https://gospodarkamorska.bip.gov.pl w zakładce Praca lub uzyskać pod nr tel.(0-22) 583 88 49.

Informacje o pracodawcy

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odpowiada za krajową gospodarkę morską, rybołówstwo i żeglugę śródlądową.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
▲  Do góry strony