Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Specjalista ds. koordynacji procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Numer referencyjny: DWM-5/19 Data publikacji: 12 lipca 2019 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Finansowanie, dotacje, Administracja
Edukacja i komunikacja: Komunikacja społeczna, PR, dziennikarstwo

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale ds. Unii Europejskiej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Działania podejmowane w ramach procesu decyzyjnego w UE, w tym: - inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań związanych z przygotowywaniem stanowisk na posiedzenia grup roboczych Rady UE, Komitetu Stałych Przedstawicieli COREPER, formalnych i nieformalnych posiedzeń Rady UE; - inicjowanie i koordynowanie współpracy z instytucjami unijnymi w szczególności z Radą, Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim; - - koordynowanie działań związanych z opracowywaniem Stanowisk RP do aktów legislacyjnych i nielegislacyjnych, innych inicjatyw instytucji UE a także wspólnych stanowisk państw członkowskich wobec danej regulacji prawnej; - analizowanie przebiegu procesu legislacyjnego aktów prawnych, negocjowanych aktualnie na forum UE, będących we właściwości resortu MGMiŻŚ; -analizowanie podejmowanych na forach instytucji unijnych debat i inicjatyw; - analizowanie i pozyskiwanie informacji nt. prowadzonych zagadnień, przygotowywanie materiałów informacyjnych, opinii, notatek; - analiza aktów legislacyjnych UE i /lub dokumentów o charakterze nielegislacyjnym, będących przedmiotem obrad na posiedzeniach grup roboczych Rady UE, COREPER, Rady UE; - udział w spotkaniach wynikających z członkostwa Polski w UE; - analiza stanowisk poszczególnych państw członkowskich wobec unijnych regulacji; - analizowanie i weryfikowanie kalendarza prezydencji, Rady UE, PE i innych programów prac instytucji UE
 • Działania podejmowane na poziomie krajowym w ramach procesu decyzyjnego UE m.in. poprzez realizację zadań w ramach Komitetu ds. Europejskich, w tym: - analiza dokumentów krajowych, w tym aktów normatywnych, pod kątem ich wpływu na obszar działania Ministerstwa; - opiniowanie, uzgadnianie dokumentów, materiałów i stanowisk, związanych z procesem decyzyjnym UE i współpracą międzynarodową; - monitorowanie i analizowanie zobowiązań wynikających z procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej; - opracowywanie materiałów dla członków Kierownictwa MGMiŻŚ na posiedzenia organów krajowych, związane z członkostwem Polski w Unii Europejskiej; - udział w krajowych spotkaniach i posiedzeniach, związanych z członkostwem w Unii Europejskiej
 • Prowadzenie analiz na potrzeby przygotowania dokumentów/materiałów/informacji w celu usprawnienia danego obszaru w zakresie wybranych spraw wynikających z programów prac instytucji UE, w tym: - identyfikowanie problemów, zagrożeń, uwarunkowań, etc.; - gromadzenie danych; - formułowanie i konsultowanie opinii/rekomendacji/ informacji
 • Praca w językach obcych w zakresie prac z dokumentami w językach UE oraz w zakresie wyjazdów zagranicznych, w tym: - zapoznanie się i analiza treści w językach obcych; - sporządzanie treści w językach obcych; - tłumaczenie doraźne na potrzeby własne i kierownictwa
 • Administrowanie systemami informatycznymi UE na poziomie krajowym w ramach ministerstwa, w tym: - zarządzanie procesem dostępu pracowników ministerstwa do systemów dystrybucji dokumentów UE; -zarządzanie systemem "Polskie Repozytorium MSZ"
 • Wykonywanie zadań w celu zapewnienia udziału przedstawicieli Kierownictwa resortu w spotkaniach na forum krajowym i międzynarodowym m.in. dot. spotkań krajowych oraz w ramach instytucji UE; - przygotowywanie zgłoszeń wyjazdu/instrukcji/materiałów informacyjnych; - przygotowywanie/ uzgadnianie dokumentów podsumowujących; - monitorowanie realizacji zobowiązań wynikających z udziału w spotkaniach; - wykonywanie zdań formalnych i logistycznych w celu zrealizowania wyjazdu

Warunki pracy:

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

– wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
– węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
– mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

– krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
– zagrożenie korupcją
– częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na stanowiska od głównego specjalisty oraz przystępujący do naboru urzędnicy służby cywilnej, w przypadku zatrudnienia w Ministerstwie będą objęci ograniczeniami wynikającymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz będą zobowiązani do złożenia – przed objęciem stanowiska - oświadczenia o stanie majątkowym potwierdzającego nienaruszanie ograniczeń lub zakazów wynikających z przepisów prawa.

Dla zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa prowadzonych działań, w Ministerstwie został ustanowiony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Każdy pracownik jest zobowiązany do przestrzegania określonych w Ministerstwie zasad bezpieczeństwa przetwarzania informacji.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze administracji publicznej lub współpracy międzynarodowej
 • znajomość zasad funkcjonowania instytucji europejskich
 • wiedza z zakresu procesu decyzyjnego UE
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • umiejętność argumentowania
 • umiejętność negocjowania
 • myślenie analityczne
 • rzetelność
 • kreatywność
 • współpraca
 • komunikacja
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe z zakresu stosunków międzynarodowych / prawa / europeistyki
  / politologii / ekonomii

Oferujemy


Pracownikom oferujemy:
– umowę o pracę na czas nieokreślony lub określony (w przypadku osób po raz pierwszy zatrudnianych w służbie cywilnej pierwsza umowa na okres 12 miesięcy)
– trzynaste wynagrodzenie, pakiet szkoleń, możliwość ubiegania się o refundację kosztów nauki języków obcych i studiów podyplomowych
– pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku, częściowa refundacja kosztów udziału w wydarzeniach kulturalnych)
– możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie i pakietu opieki medycznej

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru (wzór oświadczeń dostępny na stronie: https://gospodarkamorska.bip.gov.pl/praca-w-ministerstwie/ogloszenia-o-wolnych-stanowiskach-w-sluzbie-cywilnej.html),
 • kopie dokumentów potwierdzających minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze administracji publicznej lub współpracy międzynarodowej
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub informacja o poziomie znajomości języka na poziomie B2
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin składania dokumentów: 26.07.2019
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa: http: https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska w zakładce Ministerstwo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa: https://gospodarkamorska.bip.gov.pl w zakładce Praca lub uzyskać pod nr tel.(0-22) 583 88 49.

ul. Nowy Świat 6/12 Warszawa

Informacje o pracodawcy

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odpowiada za krajową gospodarkę morską, rybołówstwo i żeglugę śródlądową.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony