Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Specjalista ds. oceny wodnej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Numer referencyjny: 55398 Data publikacji: 09 października 2019 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole, Prawo i przepisy

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista Wydziale Ocen Wodnoprawnych w Departamencie Orzecznictwa i Kontroli Gospodarowania Wodami.

Zakres zadań:
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych i pozaadministracyjnych w zakresie: wydawania opinii dotyczących obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dla których inwestorem są Wody Polskie, - uzgadniania warunków realizacji przedsięwzięć dla których inwestorem są Wody Polskie, - prowadzenia postępowań w sprawie ocen wodnoprawnych, - wydawania deklaracji co do zgodności planowanego przedsięwzięcia z wymogami okreslonymi w Dyrektywie 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r., - wydawania decyzji zwalniających, o których mowa w ustawie Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 1566) w tym: - opracowywanie lub opiniowanie projektów decyzji, postanowień w postępowaniu administracyjnym, - opracowywanie projektów decyzji i rozstrzygnięć pozaadministracyjnych, - prowadzenie innych czynności w postępowaniu administracyjnym (w tym: prowadzenie postępowania wyjaśniającego, przygotowanie/ prowadzenie rozprawy administracyjnej), - rozpatrywanie ponagleń, - prowadzenie procedury odwoławczej, w tym rozpatrywanie i przekazywanie do wojewódzkiego sądu administracyjnego sprzeciwów od decyzji, - przyjmowanie interesantów i udzielanie informacji, - wydawanie zaświadczeń;
 • Monitorowanie stanu prawnego i orzecznictwa oraz standardów/ rekomendacji/ wytycznych/ opinii/ inicjatyw, etc.w obszarze gospodarki wodnej w tym: - analizowanie aktualnego stanu prawnego, orzecznictwa i poglądów doktryny/ standardów/ rekomendacji/ wytycznych/ opinii, - analizowanie planowanych zmian prawnych, - przekazywanie informacji zainteresowanym;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 • Wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • Węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • Mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
 • Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbow;
 • Zagrożenie korupcj;
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach;
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na stanowiska od głównego specjalisty oraz przystępujący do naboru urzędnicy służby cywilnej, w przypadku zatrudnienia w Ministerstwie będą objęci ograniczeniami wynikającymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz będą zobowiązani do złożenia – przed objęciem stanowiska - oświadczenia o stanie majątkowym potwierdzającego nienaruszanie ograniczeń lub zakazów wynikających z przepisów prawa.

Dla zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa prowadzonych działań, w Ministerstwie został ustanowiony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Każdy pracownik jest zobowiązany do przestrzegania określonych w Ministerstwie zasad bezpi

Warszawa ul. Nowy Świat 6/12 Warszawa

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe;
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy biurowej;
 • Znajomość ustaw: Prawo wodne, Kodeks postepowania administracyjnego, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ochronie przyrody;
 • Znajomość Ramowej Dyrektywy Wodnej (2000/60/WE);
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
 • Myślenie analityczne;
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów;
 • Współpraca;
 • Komunikacja;
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe;
 • Rzetelność;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne lub z zakresu ochrony środowiska bądź wyższe lub podyplomowe z zakresu gospodarki wodnej;
 • Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.

Oferujemy

 •  Umowę o pracę na czas nieokreślony lub określony (w przypadku osób po raz pierwszy zatrudnianych w służbie cywilnej pierwsza umowa na okres 12 miesięcy);
 • Trzynaste wynagrodzenie, pakiet szkoleń, możliwość ubiegania się o refundację kosztów nauki języków obcych i studiów podyplomowych;
 • Pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku, częściowa refundacja kosztów udziału w wydarzeniach kulturalnych);
 • Możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie i pakietu opieki medycznej.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru (wzór oświadczeń dostępny na stronie: https://gospodarkamorska.bip.gov.pl/praca-w-ministerstwie/ogloszenia-o-wolnych-stanowiskach-w-sluzbie-cywilnej.html),
 • Kopie dokumentów (świadectwa pracy lub/i zaświadczenia o zatrudnieniu) potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B1 lub informacja o poziomie znajomości języków na poziomie B1;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia;
 • kopie dokumentów (świadectwa pracy lub/i zaświadczenia o zatrudnieniu) potwierdzających wymaganie dodatkowe w zakresie doświadczenia zawodowego.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy złożyć do: 23.10.2019
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa

lub składać w kancelarii w zamkniętej kopercie, ul. Nowy Świat 6/12
z dopiskiem w liście motywacyjnym oraz na kopercie: DOK-5/19

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do udziału w naborze zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa: http: https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska w zakładce Ministerstwo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa: https://gospodarkamorska.bip.gov.pl w zakładce Praca lub uzyskać pod nr tel.(0-22) 583 88 49.

Informacje o pracodawcy

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odpowiada za krajową gospodarkę morską, rybołówstwo i żeglugę śródlądową.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony