Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Starszy specjalista ds. obsługi prawnej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Numer referencyjny: DP-1/19 Data publikacji: 10 stycznia 2019 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Prawo i przepisy

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Prawno-Legislacyjnym 1 w Departamencie Prawnym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzenie obsługi procesu legislacyjnego w zakresie żeglugi śródlądowej i gospodarki morskiej, w tym: - prowadzenie i udostępnianie wykazu prac legislacyjnych Ministra, - opiniowanie projektów aktów normatywnych lub założeń do projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych poza Ministerstwem lub ich części, - przygotowywanie lub opiniowanie projektów stanowisk Rady Ministrów do pozarządowych projektów aktów normatywnych, - opracowywanie lub opiniowanie projektów aktów normatywnych wewnętrznie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo, - opracowywanie lub opiniowanie projektów aktów normatywnych lub założeń do projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych przez Ministerstwo, - opracowywanie lub opiniowanie projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów regulujących funkcjonowanie komitetów/ zespołów grup roboczych, - opiniowanie projektów umów międzynarodowych lub projektów dokumentów dotyczących zawarcia lub wypowiedzenia umowy międzynarodowej, inicjowanych poza Ministerstwem, - opracowywanie projektów umów międzynarodowych lub opracowywanie projektów dokumentów dotyczących zawarcia lub wypowiedzenia umowy międzynarodowej, inicjowanych przez Ministerstwo, - opiniowanie projektów statutów organów i jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra, - sprawdzanie zgodności z obowiązującymi przepisami i politykami przepisów prawa miejscowego wydanych przez organy podległe i nadzorowane przez Ministra, - kierowanie projektów aktów normatywnych inicjowanych przez Ministerstwo do Rządowego Centrum Legislacji w celu rozpatrzenia przez komisję prawniczą, - uzgadnianie i konsultowanie projektów aktów normatywnych lub założeń do projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów rządowych z właściwymi komórkami Ministerstwa, organami i instytucjami, - reprezentowanie Ministra w pracach nad projektami aktów normatywnych oraz innych dokumentów rządowych (w tym: udział w posiedzeniach konferencji uzgodnieniowych, komisji prawniczych, komitetów Rady Ministrów, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz pracach parlamentarnych), - monitorowanie i prowadzenie sprawozdawczości z procesu legislacyjnego nad poszczególnymi projektami, - kierowanie do ogłoszenia aktów normatywnych i innych aktów prawnych podlegających ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw oraz Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”, - opracowywanie lub opiniowanie projektów obwieszczeń w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego aktu normatywnego, - udostępnianie informacji w zakresie obsługi i redagowania Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakresie właściwości Ministerstwa, - prowadzenie Dziennika Urzędowego Ministra,
 • Świadczenie pomocy prawnej, w tym: - udzielanie porad prawnych, - sporządzanie opinii prawnych, - opracowywanie/ opiniowanie wzorów umów, porozumień, dokumentów, - opracowywanie/ opiniowanie projektów umów, porozumień, upoważnień, pełnomocnictw lub innych dokumentów, - przygotowywanie projektów opinii/ wyjaśnień/ interpretacji/ oceny, - doradztwo prawne podczas spotkań z podmiotami zewnętrznymi (w tym: udział w negocjacjach),
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych i pozaadmisnitarcyjnych w zakresie żeglugi śródlądowej i gospodarki morskiej, w tym: - opracowywanie lub opiniowanie projektów decyzji, postanowień w postępowaniu administracyjnym, - opracowywanie lub opiniowanie projektów zażaleń, odwołań w postępowaniu administracyjnym, - rozpatrywanie ponagleń, - prowadzenie mediacji, - prowadzenie cywilno-prawnych postępowań egzekucyjnych, - prowadzenie postępowań związanych z udzieleniem informacji publicznej (w tym: przygotowywanie projektu odpowiedzi wnioskodawcy, przygotowywanie materiałów będących informacją publiczną), - przygotowywanie wniosków o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniom sądów administracyjnych, - przekazywanie tytułów egzekucyjnych opatrzonych klauzulą wykonalności komornikom sądowym, - opracowywanie projektów decyzji i rozstrzygnięć pozaadministracyjnych,
 • Monitorowanie stanu prawnego i orzecznictwa oraz standardów/ rekomendacji/ wytycznych/ opinii/ inicjatyw, etc., w tym: - analizowanie aktualnego stanu prawnego, orzecznictwa i poglądów doktryny/ standardów/ rekomendacji/ wytycznych/ opinii, - analizowanie planowanych zmian prawnych, - tworzenie bazy wiedzy, - przekazywanie informacji zainteresowanym, - monitorowanie baz np. m.in.: bazy Elektronicznego Systemu Transpozycji Prawa Europejskiego (e-step), - monitorowanie i analizowanie inicjatyw i działań w wybranych krajach członkowskich UE lub krajach trzecich,
 • Udział w postępowaniach przed organami Unii Europejskiej w zakresie żeglugi śródlądowej i gospodarki morskiej, w tym: - formułowanie stanowisk (m.in. sporządzanie odpowiedzi na zarzuty formalne i uzasadnioną opinię), - opiniowanie stanowisk, - prowadzenie spraw związanych z realizacją systemu nieformalnego rozwiązywania problemów dotyczących naruszenia przez państwa członkowskie unii prawa europejskiego (np. SOLVIT, EU-Pilot, KŚW),
 • Prowadzenie procesu negocjowania i podpisywania umów i innych dokumentów międzynarodowych, w tym: - opiniowanie projektów umów i innych dokumentów bi- i multilateralnych (MoU).

Warunki pracy:
 • Wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • Węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • Mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.
 • Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na stanowiska od głównego specjalisty oraz przystępujący do naboru urzędnicy służby cywilnej, w przypadku zatrudnienia w Ministerstwie będą objęci ograniczeniami wynikającymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz będą zobowiązani do złożenia – przed objęciem stanowiska - oświadczenia o stanie majątkowym potwierdzającego nienaruszanie ograniczeń lub zakazów wynikających z przepisów prawa,
 • Dla zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa prowadzonych działań, w Ministerstwie został ustanowiony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Każdy pracownik jest zobowiązany do przestrzegania określonych w Ministerstwie zasad bezpieczeństwa przetwarzania informacji.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe prawnicze,
 • 2 lata doświadczenia zawodowego w komórkach związanych z obsługą prawną,
 • Znajomość Konstytucji RP, ustawy o Radzie Ministrów, ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego, przepisów o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy o służbie cywilnej, prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, uchwały Rady Ministrów w sprawie regulaminu pracy Rady Ministrów,
 • Znajomość zasad techniki prawodawczej,
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej,
 • Umiejętność obsługi komputera, pakietów programów biurowych, prawniczych (np. LEX) i do zarządzania treścią w Internecie,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
 • Komunikacja,
 • Kreatywność,
 • Myślenie analityczne,
 • Negocjowanie,
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność,
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • Rzetelność,
 • Współpraca,
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Ukończona aplikacja legislacyjna.

Oferujemy


Pracownikom oferujemy:
 • Umowę o pracę na czas nieokreślony lub określony (w przypadku osób po raz pierwszy zatrudnianych w służbie cywilnej pierwsza umowa na okres 12 miesięcy),
 • Trzynaste wynagrodzenie, pakiet szkoleń, możliwość ubiegania się o refundację kosztów nauki języków obcych i studiów podyplomowych,
 • Pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku, częściowa refundacja kosztów udziału w wydarzeniach kulturalnych),
 • Możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie i pakietu opieki medycznej.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru
 • Kopie dokumentów potwierdzających minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w komórkach związanych z obsługą prawną
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B1 lub informacja o poziomie znajomości języka na poziomie B1
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie aplikacji legislacyjnej

Termin składania dokumentów: 23.01.2019
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa: http: https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska w zakładce Ministerstwo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa: https://gospodarkamorska.bip.gov.pl w zakładce Praca lub uzyskać pod nr tel.(0-22) 583 88 49.

Informacje o pracodawcy

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odpowiada za krajową gospodarkę morską, rybołówstwo i żeglugę śródlądową.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
▲  Do góry strony