Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
26.07.2021 26 lipca 2021

Główny specjalista w Wydziale Inwestycji

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Infrastruktury Numer referencyjny: 78376 Data publikacji: 19 maja 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Woda: Gospodarowanie wodami
Zarządzanie przedsiębiorstwem: Prawo i administracja

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Inwestycji w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Monitoruje przygotowanie i realizację projektów wodnych ujętych w programie planowanych inwestycji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w tym monitoruje i opiniuje postęp realizacji zadań inwestycyjnych; identyfikuje ryzyka i problemy oraz przygotowuje rekomendację działań,
 • Koordynuje zadania związane z przygotowaniem sektora gospodarki wodnej do realizacji zadań ze środków przyszłej polityki spójności UE,
 • Realizuje obowiązki informacyjne Ministra w zakresie zadań wydziału, w tym opracowuje odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie i interwencje posłów i senatorów, wystąpienia komisji sejmowych i senackich,
 • Rozpatruje skargi, wnioski, petycje oraz realizuje obowiązki informacyjne Ministra w zakresie zadań wydziału, w tym opracowuje odpowiedzi na pisma organów administracji rządowej i samorządowej oraz innych zainteresowanych stron,
 • Bierze udział w pracach zespołów / grup roboczych / komitetach w obszarze zajmowanego stanowiska.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 • Wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
 • Węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
 • Praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner,
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
 • Zagrożenie korupcją,
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
 • UMOWA NA ZASTĘPSTWO.

00-928 Warszawa Chałubińskiego 4/6
00-400 Warszawa Nowy Świat 6/12

Wymagania

Niezbędne:
 • Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • Znajomość ustawy - Prawo wodne oraz dyrektyw 2000/60/WE, 2007/60/WE, dyrektywy 2001/42/WE,
 • Wiedza w zakresie problematyki realizacji inwestycji hydrotechnicznych,
 • Wiedza z zakresu środków unijnych przeznaczanych na ochronę środowiska,
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów,
 • Skuteczna komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe lub podyplomowe z zakresu inżynierii, ochrony środowiska lub gospodarki wodnej,
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z ochroną środowiska lub gospodarka wodną.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego – np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń (należy potwierdzić zamknięty okres i obszar tematyczny doświadczenia zawodowego),
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego – np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń (należy potwierdzić zamknięty okres i obszar tematyczny doświadczenia zawodowego).

Termin składania dokumentów: 29.06.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.
Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa.

Informacja o metodach naboru:
• Weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
• Możliwość przeprowadzenia testu wiedzy merytorycznej,
• Rozmowa kwalifikacyjna (możliwość przeprowadzenia rozmowy przez Skype lub inny darmowy komunikator możliwy do zainstalowania na telefonie).

Prosimy o przesłanie tylko tych dokumentów, których wymagamy lub zalecamy.

Ministerstwo zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z kandydatami, których oferty spełniają wymagania formalne.

Po zakończeniu naboru oferty złożone przez kandydatów/kandydatki, którzy nie zostali zatrudnieni oraz sprawdziany wiedzy i umiejętności przeprowadzone w ramach naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.

Wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej:

• https://www.gov.pl/web/infrastruktura/nabor-w-sluzbie-cywilnej-z-wylaczeniem-stanowisk-wyzszych

Osoby zakwalifikowane będą informowane telefonicznie lub e-mailem o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Ministerstwo Infrastruktury

Minister Infrastruktury kieruje takimi działami administracji rządowej jak:
- transport,
- żegluga śródlądowa,
- gospodarka morska,
- gospodarka wodna.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony