Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
22.09.2023 22 września 2023

Główny specjalista w Wydziale Inwestycji Morskich

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Infrastruktury Numer referencyjny: 106597 Data publikacji: 22 września 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Energia: Energetyka wiatrowa

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Inwestycji Morskich, Departament Gospodarki Morskiej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi sprawy z zakresu nadzoru i monitorowania procesu przygotowania i realizacji przez urzędy morskie inwestycji morskich, w tym zadań realizowanych w ramach Programu ochrony brzegów morskich oraz finansowanych ze środków UE, w szczególności poprzez: analizowanie programów inwestycji, ocenę rzeczową przygotowania projektów inwestycyjnych zgłaszanych do finansowania w projekcie budżetu państwa, monitorowanie postępów realizacji inwestycji (w tym identyfikowanie ryzyk i problemów oraz przygotowywanie rekomendacji w zakresie działań zapobiegawczych i naprawczych), udział w wizytach nadzorczych, przygotowywanie opinii, stanowisk i informacji o realizowanych inwestycjach morskich, udział w grupach, zespołach i spotkaniach dotyczących realizowanych inwestycji, weryfikacje, w uzgodnieniu z Wydziałem Finansowo-Organizacyjnym, w zakresie rzeczowym rozliczeń inwestycji zakończonych
 • Opracowuje i prowadzi nadzór nad realizacją programów wieloletnich dot. infrastruktury portowej/dostępowej oraz ochrony brzegów, w szczególności: monitoruje stopień wykonania wskaźników wynikających z realizacji programów wieloletnich, dokonuje ewaluacje programów wieloletnich i formułuje propozycje ich zmian, bierze udział w pracach legislacyjnych związanych z ustanowieniem bądź nowelizacją programu wieloletniego, przygotowuje dla Sejmu coroczną Informację z wykonania w danym roku programu wieloletniego pn.: „Program ochrony brzegów morskich” oraz harmonogram prac na rok następny
 • Organizuje cykliczne posiedzenia rad koordynacyjnych do spraw inwestycyjnych, w tym: opracowuje agendy posiedzenia, zapewnia wsparcie logistyczne, sporządza projekt protokołu z posiedzenia
 • Prowadzi obsługę procesu legislacyjnego w zakresie przygotowywania projektów aktów prawnych (np. opracowuje projekty założeń, projekty ustaw i projekty rozporządzeń) oraz wprowadza zmiany w projektach aktów prawnych
 • Opracowuje projekty odpowiedzi na: interpelacje, zapytania i wystąpienia poselskie, oświadczenia i wystąpienia senatorskie, dezyderaty, opinie i wystąpienia komisji parlamentarnych oraz wystąpienia posłów Parlamentu Europejskiego; wnioski, skargi, petycje i pytania obywateli oraz instytucji; wnioski o udostępnienie informacji publicznej
 • Bierze udział w planowaniu zamówień publicznych oraz w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań w zakresie właściwości komórki organizacyjnej, w tym przeprowadza rozeznanie rynku, szacuje wartość zamówienia, sporządza opis przedmiotu zamówienia i projekt umowy, uczestniczy w postępowaniach jako członek komisji przetargowych, nadzoruje wykonanie umowy
 • Opiniuje projekty dokumentów rządowych, w tym akty prawne.

00-928 Warszawa Chałubińskiego 4/6

Wymagania

Niezbędne:
 • Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w obszarze związanym z gospodarką morską lub nadzorem inwestycyjnym
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Ogólna znajomość problematyki z zakresu gospodarki morskiej, w tym zagadnień dot. inwestycji morskich
 • Znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych
 • Ogólna znajomość problematyki z zakresu gospodarki morskiej
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego - np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń (należy potwierdzić zamknięty okres i obszar tematyczny doświadczenia zawodowego)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 02.10.2022
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Informacja o metodach naboru:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert
• możliwość przeprowadzenia testu wiedzy merytorycznej
• rozmowa kwalifikacyjna (możliwość przeprowadzenia rozmowy przez MS Teams lub inny darmowy komunikator
możliwy do zainstalowania na telefonie)
Nie rozpatrujemy ofert, które zostały nadane po terminie.
Ministerstwo zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z kandydatami, których oferty spełniają wymagania formalne. Wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/nabor-w-sluzbie-cywilnej-z-wylaczeniem-stanowisk-wyzszych

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Ministerstwo Infrastruktury

Minister Infrastruktury kieruje takimi działami administracji rządowej jak:
- transport,
- żegluga śródlądowa,
- gospodarka morska,
- gospodarka wodna.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony