Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.01.2023 29 stycznia 2023

Główny specjalista w Wydziale Morskiego Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Infrastruktury Numer referencyjny: 103985 Data publikacji: 10 sierpnia 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Energia: Energetyka wiatrowa, Odnawialne źródła energii

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Morskiego Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, Departament Gospodarki Morskiej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Sprawuje nadzór nad dyrektorami urzędów morskich w zakresie ochrony przed powodzią od strony wód morskich oraz ochroną brzegów morskich oraz wyznaczania pasa technicznego i ochronnego.
 • Prowadzi sprawy odstępstw od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.
 • Prowadzi sprawy dotyczące zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza i morskich wód wewnętrznych oraz dotyczące bezpieczeństwa brzegu morskiego w zakresie określania minimalnych poziomów oraz przebiegu granicznej linii ochrony brzegu morskiego.
 • Rozpatruje odwołania od rozstrzygnięć dyrektorów urzędów morskich dotyczących zgód na wykorzystanie pasa technicznego do innego celu niż utrzymanie brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
 • Prowadzi sprawy związane z wykonywaniem praw właścicielskich Skarbu Państwa w stosunku do obszaru morza terytorialnego i morskich wód wewnętrznych.
 • Prowadzi postępowania o wydanie pozwoleń lokalizacyjnych dla sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń oraz kabli i rurociągów w polskich obszarach morskich

00-928 Warszawa Chałubińskiego 4/6

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe magisterskie
 • Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Ogólna znajomość zagadnień z zakresu gospodarki morskiej
 • Znajomość i umiejętność praktycznego stosowania kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustaw Prawo budowlane i Prawo wodne oraz ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego - np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń (należy potwierdzić zamknięty okres i obszar tematyczny doświadczenia zawodowego)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 20.08.2022
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Informacja o metodach naboru:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert
• możliwość przeprowadzenia testu wiedzy merytorycznej
• rozmowa kwalifikacyjna (możliwość przeprowadzenia rozmowy przez MS Teams lub inny darmowy komunikator
możliwy do zainstalowania na telefonie)

Nie rozpatrujemy ofert, które zostały nadane po terminie.

Ministerstwo zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z kandydatami, których oferty spełniają wymagania formalne.

Wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/nabor-w-sluzbie-cywilnej-z-wylaczeniem-stanowisk-wyzszych

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Ministerstwo Infrastruktury

Minister Infrastruktury kieruje takimi działami administracji rządowej jak:
- transport,
- żegluga śródlądowa,
- gospodarka morska,
- gospodarka wodna.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony