Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.08.2022 19 sierpnia 2022

Referendarz w Wydziale Legislacyjno-Organizacyjnym

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Infrastruktury Numer referencyjny: 103144 Data publikacji: 29 lipca 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Prawo i przepisy
Woda: Gospodarowanie wodami
Transport: Infrastruktura i rozwój lokalny

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: referendarz w Wydziale Legislacyjno-Organizacyjnym, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Bierze udział w procesie uzgodnień projektów dokumentów rządowych, w tym projektów aktów normatywnych, przekazywanych Ministrowi przez pozostałych członków Rady Ministrów oraz kierowników naczelnych i centralnych urzędów administracji rządowej w zakresie gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej, w tym: zbiera i analizuje wkłady otrzymane od jednostek podległych i nadzorowanych w zakresie gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej; opracowuje stanowiska Departamentu, w szczególności w oparciu o wniesione wkłady;
 • Prowadzi obsługę procesu legislacyjnego w zakresie gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej, w tym opiniuje projekty aktów normatywnych lub założenia do projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych poza Ministerstwem;
 • Świadczy pomoc prawną w zakresie gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej, w tym: sporządza opinie prawne; opracowuje i opiniuje wzory umów, porozumień, upoważnień, pełnomocnictw lub innych dokumentów;
 • Rozpatruje skargi, wnioski, odwołania, zażalenia, petycje, interpelacje, zapytania poselskie, zapytania i oświadczenia senatorskie, interwencje w zakresie gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej;
 • Kontroluje i wspiera pracowników Departamentu w zakresie przestrzegania ochrony danych osobowych w zakresie gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej, w tym wnioskuje o dodanie nowych czynności do rejestru czynności przetwarzania, ocenia ryzyko w zakresie poszczególnych czynności przetwarzania;
 • Współpracuje z organami kontroli zewnętrznych w zakresie gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej;
 • Podejmuje działania na poziomie UE w ramach procesu decyzyjnego, wynikającego z członkostwa Polski w UE w zakresie gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej.

Warunki pracy:

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

wejście do budynku „A" i „D" przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu

Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:

- praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

- zagrożenie korupcją

Rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)


00-928 Warszawa
Chałubińskiego 4/6, ul. Nowy Świat 6/12

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe prawnicze lub z zakresu gospodarki wodnej lub administracji publicznej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość ustaw: Prawo wodne, Kodeks postępowania administracyjnego, regulaminu prac Rady Ministrów
 • Znajomość zagadnień z obszaru gospodarki wodnej
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 08.08.2022
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Informacja o metodach naboru:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert
• możliwość przeprowadzenia testu wiedzy merytorycznej
• rozmowa kwalifikacyjna (możliwość przeprowadzenia rozmowy przez MS Teams lub inny darmowy komunikator
możliwy do zainstalowania na telefonie)

Nie rozpatrujemy ofert, które zostały nadane po terminie.
Ministerstwo zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z kandydatami, których oferty spełniają wymagania formalne.

Wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej:
• https://www.gov.pl/web/infrastruktura/nabor-w-sluzbie-cywilnej-z-wylaczeniem-stanowisk-wyzszych

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Ministerstwo Infrastruktury

Minister Infrastruktury kieruje takimi działami administracji rządowej jak:
- transport,
- żegluga śródlądowa,
- gospodarka morska,
- gospodarka wodna.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony