Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
03.10.2022 03 października 2022

Referendarz w Wydziale Ochrony Środowiska Morskiego

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Infrastruktury Numer referencyjny: 106419 Data publikacji: 19 września 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Energia: Energetyka wiatrowa
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: referendarz w Wydziale Ochrony Środowiska Morskiego, Departament Gospodarki Morskiej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi prace legislacyjne dotyczące ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami ze statków;
 • Prowadzi postępowania administracyjne w zakresie ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami ze statków, w tym m.in.: prowadzi postępowania odwoławcze, opracowuje lub opiniuje projekty decyzji, postanowień, opracowuje projekty rozstrzygnięć;
 • Prowadzi sprawy wynikające z ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, m.in. prowadzi sprawy legislacji i nadzoru nad działalnością publiczno-prawną urzędów morskich oraz Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, monitoruje implementację wymogów, dokonuje interpretacji przepisów, przygotowuje stanowiska do propozycji zmian, uczestniczy w negocjacjach, opracowuje instrumenty wdrażające, raportuje, przygotowuje odpowiedzi na wystąpienia, prowadzi współpracę krajową i międzynarodową, prowadzi postępowania odwoławcze;
 • Prowadzi sprawy dotyczące pozwoleń zintegrowanych obejmujących korzystanie z wód, w tym pobór wód lub wprowadzanie ścieków do wód morza terytorialnego oraz morskich wód wewnętrznych, a także sprawy dotyczące morskich obszarów ochrony przyrody Natura 2000;
 • Uczestniczy w planowaniu zamówień publicznych oraz przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań w zakresie właściwości komórki organizacyjnej.

 

00-928 Warszawa Chałubińskiego 4/6
00-497 Warszawa ul. Nowy Świat 6/12

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe na kierunku prawo, administracja, ochrona środowiska, nauki przyrodnicze, transport, gospodarka morska, zarządzanie, stosunki międzynarodowe, politologia, ekonomia
 • Znajomość ustawy o zapobieganiu zanieczyszczania morza przez statki
 • Znajomość procesu legislacyjnego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Skuteczna komunikacja
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 29.09.2022
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Informacja o metodach naboru:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert
• możliwość przeprowadzenia testu wiedzy merytorycznej
• rozmowa kwalifikacyjna (możliwość przeprowadzenia rozmowy przez MS Teams lub inny darmowy komunikator możliwy do zainstalowania na telefonie)
Nie rozpatrujemy ofert, które zostały nadane po terminie.
Ministerstwo zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z kandydatami, których oferty spełniają wymagania formalne.
Wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/nabor-w-sluzbie-cywilnej-z-wylaczeniem-stanowisk-wyzszych

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Ministerstwo Infrastruktury

Minister Infrastruktury kieruje takimi działami administracji rządowej jak:
- transport,
- żegluga śródlądowa,
- gospodarka morska,
- gospodarka wodna.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony