Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.07.2021 29 lipca 2021

Specjalista w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Infrastruktury Numer referencyjny: 79381 Data publikacji: 10 czerwca 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Woda: Gospodarowanie wodami
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Inwestycji w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Monitoruje zadania inwestycyjne w zakresie gospodarki wodnej, realizowane przez jednostki podległe, dotyczące Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW) w szczególności w zakresie komponentu związanego z udoskonaleniem prognozowania,
 • Monitoruje przygotowanie i realizację projektów wodnych ujętych w programie planowanych inwestycji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w tym: monitoruje i opiniuje postęp realizacji zadań inwestycyjnych; identyfikuje ryzyka i problemy oraz przygotowuje rekomendację działań,
 • Realizuje obowiązki informacyjne Ministra w zakresie zadań wydziału, w tym opracowuje odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie i interwencje posłów i senatorów, wystąpienia komisji sejmowych i senackich,
 • Rozpatruje skargi, wnioski, petycje oraz realizuje obowiązki informacyjne Ministra w zakresie zadań wydziału, w tym opracowuje odpowiedzi na pisma organów administracji rządowej i samorządowej oraz innych zainteresowanych stron,
 • Bierze udział w pracach zespołów / grup roboczych / komitetach w obszarze zajmowanego stanowiska.

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu

Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy: praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

00-928 Warszawa Chałubińskiego 4/6 Warszawa ul. Nowy Świat 6/12

Wymagania

Niezbędne:
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy biurowej,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej,
 • Znajomość ustaw: Prawo wodne, ustawy o finansach publicznych,
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów,
 • Skuteczna komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe lub podyplomowe z zakresu inżynierii, ochrony środowiska lub gospodarki wodnej,
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego – np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń (należy potwierdzić zamknięty okres i obszar tematyczny doświadczenia zawodowego),
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego - np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń (należy potwierdzić zamknięty okres i obszar tematyczny doświadczenia zawodowego).

Termin składania dokumentów: 20.06.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o metodach naboru:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
• możliwość przeprowadzenia testu wiedzy merytorycznej,
• rozmowa kwalifikacyjna (możliwość przeprowadzenia rozmowy przez Skype lub inny darmowy komunikator możliwy do zainstalowania na telefonie).
Prosimy o przesłanie tylko tych dokumentów, których wymagamy lub zalecamy.
Ministerstwo zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z kandydatami, których oferty spełniają wymagania formalne.
Po zakończeniu naboru oferty złożone przez kandydatów/kandydatki, którzy nie zostali zatrudnieni oraz sprawdziany wiedzy i umiejętności przeprowadzone w ramach naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.
Wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/nabor-w-sluzbie-cywilnej-z-wylaczeniem-stanowisk-wyzszych
Osoby zakwalifikowane będą informowane telefonicznie lub e-mailem o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Ministerstwo Infrastruktury

Minister Infrastruktury kieruje takimi działami administracji rządowej jak:
- transport,
- żegluga śródlądowa,
- gospodarka morska,
- gospodarka wodna.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony