Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.03.2023 20 marca 2023

Specjalista w Wydziale Innowacyjnej i Zrównoważonej Mobilności

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Infrastruktury Numer referencyjny: 114072 Data publikacji: 18 stycznia 2023 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Transport: Mobilność
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista Wydział Innowacyjnej i Zrównoważonej Mobilności, Departament Strategii Transportu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Realizuje zadania związane z zapewnieniem funkcjonowania Centrum Kompetencji do spraw Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, w tym prowadzi organizacyjno-kancelaryjną obsługę Rady eksperckiej do spraw Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.
 • Prowadzi sprawy związane z obsługą merytoryczno-organizacyjną Pełnomocnika Ministra Infrastruktury do spraw Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej oraz organizacyjno-kancelaryjną Komitetu Sterującego do spraw wsparcia Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.
 • Pozyskuje i aktualizuje dane na potrzeby funkcjonowania systemu oceny i ewaluacji Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej oraz monitorowania postępów polskich miast we wdrażaniu ww. planów, zgodnie z wytycznymi KE dotyczącymi wskaźników monitorowania mobilności miejskiej, w tym prowadzi repozytorium Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.
 • Współpracuje z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz innymi organami administracji rządowej szczebla centralnego, jednostkami samorządu terytorialnego na szczeblu regionalnym i lokalnym, jednostkami naukowymi, niezależnymi ekspertami w zakresie zagadnień związanych z Planami Zrównoważonej Mobilności Miejskiej/Wskaźnikami Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.
 • Prowadzi współpracę z Komisją Europejską i przedstawicielami państw UE oraz monitoruje aktywności na poziomie UE w obszarze Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej/Wskaźników Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.
 • Wspiera proces zlecania realizacji prac eksperckich w obszarze zrównoważonej mobilności miejskiej wraz z przeprowadzeniem procedury udzielenia zamówień publicznych.

 

00-928 Warszawa Chałubińskiego 4/6

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze planowania transportu lub planowania przestrzennego lub polityki miejskiej lub ochrony środowiska lub zarządzania projektami lub wdrażania funduszy UE lub związane z tworzeniem dokumentów strategicznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość problematyki z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej, planów zrównoważonej mobilności miejskiej oraz zrównoważonego rozwoju miast
 • Wiedza z zakresu wdrażania środków pomocowych
 • Wiedza z zakresu dokumentów strategiczno-programowych oraz podstawowej legislacji z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej, polityki miejskiej, planowania przestrzennego i umiejętność jej wykorzystania
 • Skuteczna komunikacja
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność współpracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego - np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń (należy potwierdzić zamknięty okres i obszar tematyczny doświadczenia zawodowego)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 31.01.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Informacja o metodach naboru:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert
• możliwość przeprowadzenia testu wiedzy merytorycznej
• rozmowa kwalifikacyjna (możliwość przeprowadzenia rozmowy przez MS Teams lub inny darmowy komunikator
możliwy do zainstalowania na telefonie)

Nie rozpatrujemy ofert, które zostały dostarczone po terminie.

UWAGA Jeśli planujesz wysłać aplikację w formie papierowej, zadbaj o to, aby wpłynęła do nas w wyznaczonym
terminie. Liczy się data wpływu do urzędu.

Ministerstwo zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z kandydatami, których oferty spełniają wymagania formalne.

Wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/nabor-w-sluzbie-cywilnej-z-wylaczeniem-stanowisk-wyzszych

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Ministerstwo Infrastruktury

Minister Infrastruktury kieruje takimi działami administracji rządowej jak:
- transport,
- żegluga śródlądowa,
- gospodarka morska,
- gospodarka wodna.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony