Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
22.10.2021 22 października 2021

Specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska Morskiego

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Infrastruktury Numer referencyjny: 84390 Data publikacji: 17 września 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Zarządzanie i ochrona krajobrazu

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska Morskiego, Departament Gospodarki Morskiej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi sprawy krajowego Sekretariatu do spraw Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku. Zadanie obejmuje m.in. prowadzenie współpracy krajowej i międzynarodowej, prowadzenie uzgodnień, monitorowanie informacji dotyczących działań HELCOM, przygotowywanie dokumentów i stanowisk, uczestnictwo w negocjacjach, prowadzenie lub udział w spotkaniach i posiedzeniach.
 • Prowadzi sprawy dotyczące dominujących presji i oddziaływań, w tym antropogenicznych, pochodzenia morskiego na wody morskie polskiej strefy Morza Bałtyckiego oraz społeczno-ekonomicznego użytkowania wód morskich oraz kosztów degradacji środowiska wód morskich.
 • Prowadzi sprawy wynikające z ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, m.in. monitoruje implementację wymogów, dokonuje interpretacji przepisów, przygotowuje stanowiska do propozycji zmian, uczestniczy w negocjacjach, opracowuje instrumenty wdrażające, raportuje, przygotowuje odpowiedzi na wystąpienia, prowadzi współpracę krajową i międzynarodową, prowadzi sprawy legislacji i nadzoru nad działalnością publiczno-prawną urzędów morskich oraz Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, prowadzi postępowania odwoławcze.
 • Prowadzi sprawy dotyczące dokumentów strategicznych i programowych, w tym m.in. Bałtyckiego Planu Działania (BSAP), wymogów prawa krajowego i międzynarodowego, finansowania ochrony środowiska morskiego.
 • Prowadzi sprawy z zakresu międzynarodowych konwencji związanych z ochroną środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami, w tym m.in. Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego (konwencji helsińskiej).
 • Uczestniczy w planowaniu zamówień publicznych oraz przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań w zakresie właściwości komórki organizacyjnej w tym m.in.: przeprowadza rozeznania rynku, szacuje wartości zamówienia, sporządza opisy przedmiotu zamówienia, opracowuje projekty umów, uczestniczy w postępowaniach w składzie komisji przetargowych, opiniuje dokumenty, nadzoruje wykonanie umów.
 • Prowadzi sprawy z zakresu procesu decyzyjnego wynikającego z członkostwa Polski w UE, w tym opracowuje, uzgadnia stanowiska departamentu w odniesieniu do zagadnień ochrony środowiska morskiego.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: wejście do budynku „A" i „D" przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu Inne
 
Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy: praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, zagrożenie korupcją.

Rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu).

00-928 Warszawa Chałubińskiego 4/6

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe na kierunku ochrona środowiska, prawo, stosunki międzynarodowe, nauki przyrodnicze, transport, gospodarka morska, zarządzanie
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w administracji publicznej lub w organizacji międzynarodowej lub w podmiocie ochrony środowiska lub gospodarki morskiej
 • Znajomość ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki
 • Znajomość Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego
 • Znajomość Ramowej Dyrektywy ws. Strategii Morskiej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego - np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń (należy potwierdzić zamknięty okres i obszar tematyczny doświadczenia zawodowego)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 27.09.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

Po zakończeniu naboru oferty złożone przez kandydatów/kandydatki, którzy nie zostali zatrudnieni oraz sprawdziany wiedzy i umiejętności przeprowadzone w ramach naboru, zostaną komisyjnie zniszczone. Wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/nabor-w-sluzbie-cywilnej-z-wylaczeniem-stanowisk-wyzszych

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Ministerstwo Infrastruktury

Minister Infrastruktury kieruje takimi działami administracji rządowej jak:
- transport,
- żegluga śródlądowa,
- gospodarka morska,
- gospodarka wodna.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony