Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.06.2022 27 czerwca 2022

Specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska Morskiego

Pracodawca: Ministerstwo Infrastruktury Numer referencyjny: 100796 Data publikacji: 20 czerwca 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska Morskiego w Departamencie Gospodarki Morskiej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi sprawy krajowego Sekretariatu do spraw Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku (HELCOM), w tym sprawy dotyczące Bałtyckiego Planu Działania (BSAP) dokumentu programowego HELCOM. Zadanie obejmuje m.in. prowadzenie współpracy krajowej i międzynarodowej, prowadzenie uzgodnień, monitorowanie informacji dotyczących działań HELCOM, przygotowywanie dokumentów i stanowisk, uczestnictwo w negocjacjach, prowadzenie lub udział w spotkaniach i posiedzeniach.
 • Prowadzi sprawy z zakresu międzynarodowych konwencji związanych z ochroną środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami ze statków, w tym m.in. Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji (konwencji Londyńskiej), Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami (konwencji BWM), Międzynarodowej konwencji o kontroli szkodliwych systemów przeciwporostowych stosowanych na statkach (konwencji AFS).
 • Prowadzi sprawy wynikające z ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, m.in. prowadzi sprawy legislacji i nadzoru nad działalnością publiczno-prawną urzędów morskich oraz Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, monitoruje implementację wymogów, dokonuje interpretacji przepisów, przygotowuje stanowiska do propozycji zmian, uczestniczy w negocjacjach, opracowuje instrumenty wdrażające, raportuje, przygotowuje odpowiedzi na wystąpienia, prowadzi współpracę krajową i międzynarodową oraz prowadzi postępowania odwoławcze.
 • Prowadzi sprawy dotyczące dominujących presji i oddziaływań, w tym antropogenicznych, pochodzenia morskiego na wody morskie polskiej strefy Morza Bałtyckiego oraz społeczno-ekonomicznego użytkowania wód morskich oraz kosztów degradacji środowiska wód morskich.
 • Prowadzi sprawy dotyczące paliw żeglugowych oraz emisji do powietrza w celu tworzenia i implementacji rozwiązań legislacyjnych i pozalegislacyjnych służących zapewnieniu jakości i dostępności paliw oraz ochronie środowiska przed emisjami ze statków powstającymi na skutek spalania paliw lub transportu ładunków.
 • Prowadzi sprawy dotyczące morskich obszarów ochrony przyrody Natura 2000.
 • Prowadzi sprawy dotyczące zatopionych materiałów niebezpiecznych w zakresie właściwości ministra do spraw gospodarki morskiej oraz sprawy dotyczące reagowania i zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska morskiego olejami i innymi substancjami niebezpiecznymi, w tym m.in. Międzynarodowej konwencji o gotowości do zwalczania zanieczyszczeń morza olejami oraz współpracy w tym zakresie (konwencji OPRC).
 • Uczestniczy w planowaniu zamówień publicznych oraz przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań w zakresie właściwości komórki organizacyjnej.

00-928 Warszawa Chałubińskiego 4/6

Wymagania

Niezbędne:
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w organizacji międzynarodowej lub w podmiocie ochrony środowiska lub gospodarki morskiej
 • Znajomość ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki
 • Znajomość Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji (konwencji Londyńskiej)
 • Znajomość zagadnień dotyczących funkcjonowania Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku (HELCOM)
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Skuteczna komunikacja
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego - np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń (należy potwierdzić zamknięty okres i obszar tematyczny doświadczenia zawodowego)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 27.06.2022
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Informacja o metodach naboru:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert
• możliwość przeprowadzenia testu wiedzy merytorycznej
• rozmowa kwalifikacyjna (możliwość przeprowadzenia rozmowy przez MS Teams lub inny darmowy komunikator
możliwy do zainstalowania na telefonie)
Nie rozpatrujemy ofert, które zostały nadane po terminie.
Ministerstwo zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z kandydatami, których oferty spełniają wymagania formalne.
Wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/nabor-w-sluzbie-cywilnej-z-wylaczeniem-stanowisk-wyzszych

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)

Ministerstwo Infrastruktury

Minister Infrastruktury kieruje takimi działami administracji rządowej jak:
- transport,
- żegluga śródlądowa,
- gospodarka morska,
- gospodarka wodna.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony