Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
22.06.2024 22 czerwca 2024

Specjalista w Wydziale Polityki Wodnej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Infrastruktury Numer referencyjny: 126811 Data publikacji: 12 września 2023 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Ryzyko: Zagrożenia naturalne, ochrona przeciwpowodziowa
Zarządzanie środowiskiem: Administracja

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Współpracuje z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie oraz innymi instytucjami;
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, odpowiedzi na wystąpienia (dezyderaty, opinie) komisji sejmowych i senackich, oraz innych naczelnych i centralnych organów administracji rządowej w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, niedoborom wody oraz retencji wodnej;
 • Realizuje zadania związane ze sprawozdawczością krajową i raportowaniem unijnym w obszarze przeciwdziałania skutkom suszy i niedoborom wody oraz zwiększania retencji wodnej, poprzez analizę i weryfikację sprawozdań i raportów przedkładanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz inne instytucje i podmioty;
 • Opiniuje projekty unijnych i krajowych aktów normatywnych oraz strategii, programów i planów;
 • Prowadzi obsługę procesu legislacyjnego w obszarze przeciwdziałania skutkom suszy;
 • Uczestniczy w działaniach z zakresu nadzoru nad organami/jednostkami podległymi i nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy i niedoborom wody oraz zwiększania retencji wodnej;
 • Uczestniczy w spotkaniach krajowych i międzynarodowych oraz koordynuje i monitoruje prace dotyczące przygotowywania stanowisk.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Wejście do budynku „A" i „D" przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością;
 • Węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością;
 • Mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:

 • Praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner;
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;
 • Zagrożenie korupcją;
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu).

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska lub inżynierii środowiska lub geografii lub gospodarki wodnej lub kształtowania środowiska lub hydrogeologii lub dowolne wyższe i podyplomowe z zakresu ochrony środowiska lub inżynierii środowiska lub geografii lub gospodarki wodnej lub kształtowania środowiska lub hydrogeologii;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z gospodarką wodną lub ochroną środowiska lub w administracji publicznej;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 • Znajomość ustawy - Prawo wodne i aktów wykonawczych do ustawy – Prawo wodne w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy;
 • Podstawowa wiedza z zakresu strategicznych ocen oddziaływania na środowisko;
 • Podstawowa wiedza z zakresu ustawy – Prawo zamówień publicznych;
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów;
 • Skuteczna komunikacja;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego - np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń (należy potwierdzić zamknięty okres i obszar tematyczny doświadczenia zawodowego);
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru;
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracował/a, nie pełnił/a służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie był/a współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Termin składania dokumentów: 24.09.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o metodach naboru:

 • Weryfikacja formalna nadesłanych ofert;
 • Możliwość przeprowadzenia testu wiedzy merytorycznej;
 • Rozmowa kwalifikacyjna (możliwość przeprowadzenia rozmowy przez MS Teams lub inny darmowy komunikator możliwy do zainstalowania na telefonie).

UWAGA Jeśli planujesz wysłać aplikację w formie papierowej, zadbaj o to, aby wpłynęła do nas w wyznaczonym
terminie. Liczy się data wpływu do urzędu.

Nie rozpatrujemy ofert, które zostały dostarczone po terminie.

Ministerstwo zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z kandydatami, których oferty spełniają wymagania formalne.

Wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej:
• https://www.gov.pl/web/infrastruktura/nabor-w-sluzbie-cywilnej-z-wylaczeniem-stanowisk-wyzszych

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Ministerstwo Infrastruktury

Minister Infrastruktury kieruje takimi działami administracji rządowej jak:
- transport,
- żegluga śródlądowa,
- gospodarka morska,
- gospodarka wodna.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony