Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
26.07.2021 26 lipca 2021

Starszy specjalista w Wydziale Innowacyjnej i Zrównoważonej Mobilności

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Infrastruktury Numer referencyjny: 79606 Data publikacji: 18 czerwca 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko
Transport: Mobilność

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Innowacyjnej i Zrównoważonej Mobilności w Departamencie Strategii Transportu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Planuje, inicjuje i monitoruje działania na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko, w tym m.in. analizuje stan i trendy rozwojowe, opracowuje i opiniuje informacje, raporty, stanowiska, projekty dokumentów, przepisy, odpowiada na interpelacje, zapytania poselskie, samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, programuje rozwiązania i działania, bierze udział w pracach grup roboczych;
 • Realizuje zadania związane z Funduszem Odbudowy w sektorze transportu (Krajowy Plan Odbudowy), w szczególności przygotowuje dokumenty programowe w zakresie KPO z uwzględnieniem dokumentów polityki transportowej Państwa;
 • Opracowuje projekty stanowisk rządu i instrukcji dla przedstawicieli Polski na posiedzenia grup roboczych Rady UE oraz spotkań ministrów ds. transportu państw UE dotyczących wdrażania i realizacji KPO oraz problematyki ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko;
 • Prowadzi współpracę międzynarodową, polegającą na utrzymywaniu kontaktów z przedstawicielami państw europejskich i Komisji Europejskiej na rzecz wypracowania wspólnych rozwiązań w zakresie wdrażania i realizacji KPO oraz w zakresie europejskiej polityki transportowej;
 • Inicjuje podejmowanie programów i badań naukowych oraz prac eksperckich w zakresie właściwości stanowiska wraz z przeprowadzeniem procedury udzielenia zamówień publicznych;
 • Uczestniczy w wydarzeniach takich jak np. konferencje, debaty, seminaria lub szkolenia, w trakcie których prezentowane i dyskutowane są zagadnienia dot. wdrażania i realizacji KPO oraz oddziaływania transportu na środowisko.

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich), wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych

Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy: praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, zagrożenie korupcją, rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu).

00-928 Warszawa Chałubińskiego 4/6 

Wymagania

Niezbędne:
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze wdrażania funduszy UE lub ochrony środowiska lub alternatywnych paliw/energii lub związane z tworzeniem dokumentów strategicznych,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • Wiedza z zakresu wdrażania środków pomocowych,
 • Znajomość problematyki z zakresu oddziaływania transportu na środowisko i aspektu energetycznego transportu,
 • Wiedza z zakresu dokumentów strategiczno-programowych oraz podstawowej legislacji z zakresu ochrony środowiska, transportu i umiejętność jej wykorzystania,
 • Skuteczna komunikacja,
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów,
 • Umiejętności analityczne,
 • Umiejętność współpracy,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego – np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń (należy potwierdzić zamknięty okres i obszar tematyczny doświadczenia zawodowego),
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Termin składania dokumentów: 28.06.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o metodach naboru:
• Weryfikacja formalna nadesłanych ofert.
• Możliwość przeprowadzenia testu wiedzy merytorycznej.
• Rozmowa kwalifikacyjna (możliwość przeprowadzenia rozmowy przez Skype lub inny darmowy komunikator możliwy do zainstalowania na telefonie).

Prosimy o przesłanie tylko tych dokumentów, których wymagamy lub zalecamy.

Ministerstwo zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z kandydatami, których oferty spełniają wymagania formalne.

Po zakończeniu naboru oferty złożone przez kandydatów/kandydatki, którzy nie zostali zatrudnieni oraz sprawdziany wiedzy i umiejętności przeprowadzone w ramach naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.

Wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/nabor-w-sluzbie-cywilnej-z-wylaczeniem-stanowisk-wyzszych

Osoby zakwalifikowane będą informowane telefonicznie lub e-mailem o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Ministerstwo Infrastruktury

Minister Infrastruktury kieruje takimi działami administracji rządowej jak:
- transport,
- żegluga śródlądowa,
- gospodarka morska,
- gospodarka wodna.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony