Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
22.10.2021 22 października 2021

Starszy specjalista w Wydziale Innowacyjnej i Zrównoważonej Mobilności

Pracodawca: Ministerstwo Infrastruktury Numer referencyjny: 85598 Data publikacji: 11 października 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Energia: Odnawialne źródła energii
Transport: Pojazdy i sprzęt

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Innowacyjnej i Zrównoważonej Mobilności, Departament Strategii Transportu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Planuje, inicjuje i monitoruje działania na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko, w tym m.in. analizuje stan i trendy rozwojowe, opracowuje i opiniuje informacje, raporty, stanowiska, projekty dokumentów, przepisy, odpowiada na interpelacje, zapytania poselskie, samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, programuje rozwiązania i działania, bierze udział w pracach grup roboczych;
 • Realizuje zadania związane z Funduszem Odbudowy w sektorze transportu (Krajowy Plan Odbudowy), w szczególności przygotowuje dokumenty programowe w zakresie KPO z uwzględnieniem dokumentów polityki transportowej Państwa;
 • Opracowuje projekty stanowisk rządu i instrukcji dla przedstawicieli Polski na posiedzenia grup roboczych Rady UE oraz spotkań ministrów ds. transportu państw UE dotyczących wdrażania i realizacji KPO oraz problematyki ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko;
 • Prowadzi współpracę międzynarodową, polegającą na utrzymywaniu kontaktów z przedstawicielami państw europejskich i Komisji Europejskiej na rzecz wypracowania wspólnych rozwiązań w zakresie wdrażania i realizacji KPO oraz w zakresie europejskiej polityki transportowej;
 • Inicjuje podejmowanie programów i badań naukowych oraz prac eksperckich w zakresie właściwości stanowiska wraz z przeprowadzeniem procedury udzielenia zamówień publicznych;
 • Uczestniczy jako prelegent w wydarzeniach jak np. konferencje, debaty, seminaria, w trakcie których prezentowane i dyskutowane są zagadnienia dot. wdrażania i realizacji KPO oraz oddziaływania transportu na środowisko.

00-928 Warszawa Chałubińskiego 4/6 Warszawa

Wymagania

Niezbędne:
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze wdrażania funduszy UE lub ochrony środowiska lub alternatywnych paliw/energii lub związane z tworzeniem dokumentów strategicznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Wiedza z zakresu wdrażania środków pomocowych
 • Znajomość problematyki z zakresu oddziaływania transportu na środowisko i aspektu energetycznego transportu
 • Wiedza z zakresu dokumentów strategiczno-programowych oraz podstawowej legislacji z zakresu ochrony środowiska, transportu i umiejętność jej wykorzystania
 • Skuteczna komunikacja
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność współpracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego – np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń (należy potwierdzić zamknięty okres i obszar tematyczny doświadczenia zawodowego)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 21.11.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Informacja o metodach naboru:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert
• możliwość przeprowadzenia testu wiedzy merytorycznej
• rozmowa kwalifikacyjna (możliwość przeprowadzenia rozmowy przez MS Teams lub inny darmowy komunikator możliwy do zainstalowania na telefonie)

Prosimy o przesłanie tylko tych dokumentów, których wymagamy lub zalecamy.

Oferty nadane po terminie nie będa rozpatrywane.

Ministerstwo zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z kandydatami, których oferty spełniają wymagania formalne.

Po zakończeniu naboru oferty złożone przez kandydatów/kandydatki, którzy nie zostali zatrudnieni oraz sprawdziany wiedzy i umiejętności przeprowadzone w ramach naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.

Wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej:https://www.gov.pl/web/infrastruktura/nabor-w-sluzbie-cywilnej-z-wylaczeniem-stanowisk-wyzszych

Osoby zakwalifikowane będą informowane telefonicznie lub e-mailem o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)

Ministerstwo Infrastruktury

Minister Infrastruktury kieruje takimi działami administracji rządowej jak:
- transport,
- żegluga śródlądowa,
- gospodarka morska,
- gospodarka wodna.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony