Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.02.2024 25 lutego 2024

Starszy specjalista w Wydziale Innowacyjnej i Zrównoważonej Mobilności

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Infrastruktury Numer referencyjny: 117659 Data publikacji: 23 marca 2023 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę (Liczba stanowisk pracy: 2) Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Finansowanie, dotacje
Transport: Infrastruktura i rozwój lokalny

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Innowacyjnej i Zrównoważonej Mobilności, Departament Strategii Transportu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Koordynuje programowanie i monitorowanie realizacji wytycznych i zaleceń wynikających z dokumentów krajowych, UE i międzynarodowych, dotyczących zagadnień związanych z Planami Zrównoważonej Mobilności Miejskiej oraz Wskaźnikami Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, w tym m.in. analizuje stan i trendy rozwojowe; opracowuje i opiniuje informacje, raporty, stanowiska, projekty dokumentów, przepisów, odpowiedzi na interpelacje, zapytania poselskie, samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych; programuje rozwiązania i działania oraz bierze udział w programowaniu wykorzystania środków UE m.in. z polityki spójności w powyższym zakresie;
 • Prowadzi sprawy związane ze wsparciem miast i obszarów funkcjonalnych w procesie opracowywania Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, w tym w kontekście finansowania ich przygotowania i wdrażania ze środków polityki spójności UE;
 • Prowadzi współpracę w zakresie pozyskiwania i aktualizacji danych na potrzeby funkcjonowania systemu oceny i ewaluacji Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej oraz monitoruje postępy polskich miast i obszarów funkcjonalnych we wdrażaniu ww. planów, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej dotyczącymi wskaźników monitorowania mobilności miejskiej, w tym prowadzi repozytorium Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej;
 • Wspiera Pełnomocnika Ministra ds. Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w realizacji zadań, w szczególności w zakresie programowania rozwoju koncepcji Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej;
 • Współpracuje z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz innymi organami administracji rządowej szczebla centralnego, jednostkami samorządu terytorialnego na szczeblu regionalnym i lokalnym, jednostkami naukowymi, niezależnymi ekspertami w zakresie zagadnień związanych z Planami Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, w tym w kontekście finansowania ich przygotowania i wdrażania ze środków polityki spójności UE oraz w zakresie Wskaźników Zrównoważonej Mobilności Miejskiej;
 • Współpracuje z Komisją Europejską i przedstawicielami państw UE oraz monitoruje aktywność na poziomie UE w obszarze Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej/ Wskaźników Zrównoważonej Mobilności Miejskiej;
 • Uczestniczy, w tym w charakterze prelegenta, w wydarzeniach takich jak np. konferencje, debaty, webinaria lub szkolenia, w trakcie których prezentowane i dyskutowane są zagadnienia dot. Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej;
 • Inicjuje podejmowanie programów i badań naukowych oraz prac eksperckich w zakresie właściwości stanowiska wraz z przeprowadzeniem procedury udzielenia zamówień publicznych;

Warunki pracy:

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych

Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
- praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

- zagrożenie korupcją

- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)


00-928 Warszawa
Chałubińskiego 4/6

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze programowania i wdrażania funduszy i projektów UE lub w obszarach planowania transportu lub planowania przestrzennego lub ochrony środowiska lub polityki miejskiej lub administracji publicznej lub promocji i marketingu lub związane z tworzeniem dokumentów strategicznych lub zarządzeniem projektami
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość problematyki z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej, planów zrównoważonej mobilności miejskiej oraz zrównoważonego rozwoju miast
 • Wiedza z zakresu wdrażania środków pomocowych
 • Wiedza z zakresu dokumentów strategiczno-programowych oraz podstawowej legislacji z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej, polityki miejskiej, funduszy UE, planowania przestrzennego i umiejętność jej wykorzystania
 • Skuteczna komunikacja
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność współpracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego - np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń (należy potwierdzić zamknięty okres i obszar tematyczny doświadczenia zawodowego)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 01.04.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Informacja o metodach naboru:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert
• możliwość przeprowadzenia testu wiedzy merytorycznej
• rozmowa kwalifikacyjna (możliwość przeprowadzenia rozmowy przez MS Teams lub inny darmowy komunikator
możliwy do zainstalowania na telefonie)

Nie rozpatrujemy ofert, które zostały dostarczone po terminie.

UWAGA Jeśli planujesz wysłać aplikację w formie papierowej, zadbaj o to, aby wpłynęła do nas w wyznaczonym
terminie. Liczy się data wpływu do urzędu.

Ministerstwo zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z kandydatami, których oferty spełniają wymagania formalne.

Wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej:
• https://www.gov.pl/web/infrastruktura/nabor-w-sluzbie-cywilnej-z-wylaczeniem-stanowisk-wyzszych

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Ministerstwo Infrastruktury

Minister Infrastruktury kieruje takimi działami administracji rządowej jak:
- transport,
- żegluga śródlądowa,
- gospodarka morska,
- gospodarka wodna.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony