Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.09.2023 27 września 2023

Główny specjalista do spraw legislacji w Wydziale Obsługi Prawnej I

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Klimatu i Środowiska Numer referencyjny: 121492 Data publikacji: 29 maja 2023 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Prawo i przepisy, Administracja

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Koordynuje lub wspomaga prowadzenie rządowego procesu legislacyjnego projektów aktów normatywnych przygotowywanych przez Ministra, w szczególności z zakresu działu klimat, a także opiniuje je pod względem prawnym, redakcyjnym i legislacyjnym;
 • Sporządza opinie prawne i udziela porad prawnych na wniosek komórek organizacyjnych;
 • Opiniuje pod względem formalnoprawnym projekty aktów normatywnych przygotowywanych przez inne ministerstwa i urzędy mogących mieć wpływ na funkcjonowanie resortu, w szczególności kodeksów i ustaw o charakterze systemowym;
 • Koordynuje sprawy związane z naruszeniami prawa unijnego, wszczęte przez Komisję Europejską oraz prowadzone przez Komisję Europejską w ramach systemu EU-Pilot;
 • Koordynuje proces notyfikacji aktów normatywnych przygotowanych przez Ministra;
 • Współpracuje z Rządowym Centrum Legislacji, Radą Legislacyjną, Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Kancelarią Sejmu, Kancelarią Senatu i Kancelarią Prezydenta RP w zakresie projektów aktów normatywnych przygotowywanych przez Ministra;
 • Prowadzi wykaz prac legislacyjnych Ministra;
 • Prowadzi monitoring inicjowania i przygotowywania projektów aktów normatywnych przygotowywanych przez Ministra.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:

 • Zagrożenie korpucją;
 • Reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości);
 • Praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze;
 • Doświadczenie zawodowe: 3 lata w pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych (w przypadku ukończenia aplikacji legislacyjnej) albo 4 lata w pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych (w przypadku braku aplikacji legislacyjnej);
 • Znajomość aktów o charakterze ustrojowym takich jak: Konstytucja RP, ustawa o Radzie Ministrów, ustawa o działach administracji rządowej;
 • Znajomość aktów proceduralnych takich jak: Regulamin Pracy Rady Ministrów, Regulamin Sejmu RP, Regulaminu Senatu RP;
 • Znajomość aktów prawa krajowego znajdujących się w zakresie właściwości Ministra, takich jak: Prawo ochrony środowiska, ustawa o odnawialnych źródłach energii, ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1;
 • Kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, kreatywność, myślenie analityczne, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Znajomość języka francuskiego lub niemieckiego na poziomie B1.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających: 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych - w przypadku ukończenia aplikacji lefislacyjnej albo 4 lata doświadczenia zawodowego w pracy związanej opracowywaniem aktów prawnych - w przypadku braku aplikacji legislacyjnej lub oświadczenie o spełnieniu tego wymogu;
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu;
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski;
 • W przypadku ukończenia aplikacji legislacyjnej - dokument potwierdzający ten fakt;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Termin składania dokumentów: 09.06.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami;
 • Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Klimatu i Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera: https://ankiety.mos.gov.pl/762824/lang-pl;
 • Zapraszamy do obejrzenia filmu "Ludzie od klimatu" https://www.youtube.com/watch?v=Y0L_ws9SGnI.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony