Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.07.2021 25 lipca 2021

Główny specjalista w Wydziale Edukacji Ekologicznej i Promocji

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Klimatu i Środowiska Numer referencyjny: 78765 Data publikacji: 31 maja 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Edukacja i komunikacja: Inicjatywy, wydarzenia, Komunikacja społeczna, PR, dziennikarstwo
Zarządzanie przedsiębiorstwem: Marketing, PR, komunikacja

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Edukacji Ekologicznej i Promocji w Departamencie Edukacji i Komunikacji.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Inicjuje, przygotowuje i realizuje projekty w zakresie edukacji ekologicznej, w szczególności ogólnopolskie medialne kampanie społeczne i konkursy, działania w prasie i internecie, programy radiowe i telewizyjne, wystawy, wydarzenia, konferencje, w tym samodzielnie przygotowuje materiały programowe oraz dokumenty do przeprowadzenia zamówień publicznych, prowadzi strony internetowe Ministerstwa dedykowane edukacji ekologicznej, będące efektami rzeczowymi projektów edukacyjnych (w okresie ich trwałości),
 • Realizuje działania informacyjne i promocyjne w zakresie pełnienia przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska funkcji Instytucji Pośredniczącej dla POIiŚ 2014-2020, a także Operatora Programu MF EOG, w tym przygotowuje dokumentację i bierze udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w zakresie zadań Wydziału,
 • Realizuje działania z zakresu edukacji ekologicznej w ramach Ministerstwa Klimatu i Środowiska, współpracy z jednostkami resortowym oraz w ramach współpracy międzyresortowej, w szczególności prowadzi sprawy wynikające ze współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z zakresu realizacji programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „Edukacja ekologiczna” oraz współpracy z innymi organami administracji publicznej, organizacjami międzynarodowymi, organizacjami „trzeciego sektora” oraz sektorem prywatnym w zakresie promocji zagadnień z dziedziny edukacji ekologicznej,
 • Bierze udział w przygotowaniu, realizacji i rozliczaniu projektów, w tym umów z NFOŚiGW w zakresie edukacji ekologicznej realizowanych przez Departament,
 • Współpracuje z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa odpowiedzialnymi za edukację, informację i komunikację ze społeczeństwem w zakresie realizacji polityki informacyjnej Ministerstwa,
 • Bierze udział w przygotowaniu harmonogramu projektów realizowanych przez wydział, w tym bierze udział w procesie tworzenia i aktualizacji planu zamówień publicznych,
 • Bierze udział w opiniowaniu i uzgadnianiu zapisów dokumentów w zakresie POliŚ 2014-2020, MF EOG oraz edukacji ekologicznej,
 • Bierze udział w spotkaniach, grupach roboczych, konferencjach i szkoleniach dotyczących wykorzystania funduszy europejskich na ochronę środowiska.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: Zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: Praca na szóstym piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości). Praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem. W trakcie reprezentowania urzędu w innych instytucjach oraz podczas wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54

Wymagania

Niezbędne:
 • Powyżej 4 lat doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych albo 1,5 roku w obszarze zamówień publicznych przy realizacji działań informacyjnych lub edukacyjnych lub promocyjnych,
 • Znajomość ustaw: o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; o działach administracji rządowej; o finansach publicznych; Prawo ochrony środowiska, o prowadzeniu polityki rozwoju, Prawo zamówień publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego , Kodeks postępowania cywilnego,
 • Znajomość założeń Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
 • Znajomość wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014- 2020,
 • Znajomość wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
 • Komunikacja,
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • Myślenie analityczne,
 • Kreatywność,
 • Orientacja na klienta/interesanta,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (B2),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy powinny zawierać informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu,
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski,
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Termin składania dokumentów: 16.06.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

Prosimy o podanie w aplikacji adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu zapewnienia sprawnej komunikacji w procesie naboru.

Jako członek Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji promujemy dobre praktyki w rekrutacji oraz tworzymy standardy w tym zakresie. Ważna jest dla nas dbałość o relacje z kandydatami i ichdoświadczenia w procesie rekrutacji (Candidate Experience).

Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Klimatu i Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera:

https://ankiety.mos.gov.pl/762824/lang-pl

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.
Zobacz nasze oferty pracy  ›› MKiŚ wspiera budowę Centrum Edukacji Ekologicznej OZEBudowa Centrum Edukacji Ekologicznej OZE na terenie Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Wilanów-Obory umożliwi rozwój prac badawczych prowadzonych przez studentów i pracowników naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego....Komunikat - 09.02.2021Czytaj  ›
▲  Do góry strony