Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.06.2022 27 czerwca 2022

Główny specjalista w Wydziale Gazu Ziemnego

Pracodawca: Ministerstwo Klimatu i Środowiska Numer referencyjny: 100051 Data publikacji: 06 czerwca 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Energia: Ropa, gaz i węgiel, Odnawialne źródła energii

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Gazu Ziemnego, Departament Elektroenergetyki i Gazu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Opracowuje projekty aktów legislacyjnych dotyczące funkcjonowania krajowego systemu gazowego związane z potrzebą przebudowy otoczenia regulacyjnego dla funkcjonowania sieci gazowej w Polsce
 • Analizuje i tworzy rozwiązania w zakresie zniesienia barier oraz rozwoju rynku detalicznego gazu ziemnego
 • Koordynuje funkcjonowanie Funduszu Wypłaty Różnicy Cen w zakresie rekompensat cen gazu oraz przygotowuje i analizuje dokumentację finansową związaną z kompetencjami ministra właściwego do spraw energii w zakresie wypłaty rekompensat za ceny gazu
 • Koordynuje prace związane z projektowaniem nowelizacji rozwiązań prawnych w sektorze gazu ziemnego w zakresie wdrożenia dyrektywy oraz rozporządzenia
 • Sporządza stanowiska na potrzeby postępowań formalnych prowadzonych przez Komisję Europejską w sprawie naruszenia przepisów prawa UE oraz postępowań przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w odniesieniu do regulacji sektora gazu ziemnego, w szczególności regulujących funkcjonowanie rynku gazu ziemnego i środki zapewnienia bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego
 • Analizuje rozwiązania regulacyjne stosowane w sektorze energii w innych państwach, w szczególności w państwach członkowskich UE oraz wpływ sektorowych regulacji prawa UE na funkcjonowanie rynku gazu ziemnego w Polsce
 • Sporządza analizy oraz przygotowuje projekty stanowisk wobec zewnętrznych projektów aktów prawnych, dokumentów rządowych i dokumentów Unii Europejskiej (projektów aktów prawnych, wybranych dokumentów poza legislacyjnych) z zakresu sektora gazu ziemnego w celu zapewnienia spójności wprowadzanych rozwiązań prawnych z regulacjami UE oraz uczestniczy w prezentowaniu stanowiska Polski w odniesieniu do ww. dokumentów na forum krajowym i międzynarodowym
 • Sporządza bieżące oceny oraz wyniki monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych

00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54

Wymagania

Niezbędne:
 • Doświadczenie zawodowe powyżej 4 lat w jednostkach sektora finansów publicznych albo 1,5 roku w obszarze energetyki lub statystyki lub spraw międzynarodowych
 • Znajomość reguł europejskiego rynku energii oraz aktów prawnych krajowych i UE z tego zakresu
 • Znajomość zasad funkcjonowania sektora gazowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzulach: TAJNE oraz SECRET UE i NATO SECRET lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, wystąpienia publiczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego powinny zawierać informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
 • Kopie dokumentów potwierdzających poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzulach: TAJNE oraz SECRET UE i NATO SECRET lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/wzory-oswiadczen/
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 27.06.2022
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Klimatu i Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera: https://ankiety.mos.gov.pl/762824/lang-pl
 • Zapraszamy do obejrzenia filmu "Ludzie od klimatu" https://www.youtube.com/watch?v=Y0L_ws9SGnI

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony