Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.09.2022 28 września 2022

Główny specjalista w Wydziale Koordynacji Systemu i Nadzoru

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Klimatu i Środowiska Numer referencyjny: 81396 Data publikacji: 19 lipca 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Zarządzanie przedsiębiorstwem: Ekonomia, finanse
Zarządzanie środowiskiem: Finansowanie, dotacje, Oceny oddziaływania na środowisko

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Koordynacji Systemu i Nadzoru Departamentu Funduszy Europejskich.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Koordynuje proces przygotowania i aktualizacji podręcznika procedur (instrukcji wykonawczej) Instytucji Pośredniczącej POIiŚ 2014-2020 dla sektora środowisko oraz koordynuje proces weryfikacji podręczników procedur (instrukcji wykonawczych) Instytucji Wdrażających POIiŚ 2014-2020 dla sektora środowisko
 • Koordynuje proces konsultacji i uzgodnień projektów aktów prawnych, wytycznych, wzorów wniosków i umów oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji POIiŚ 2014-2020 oraz MF EOG lub NMF, a także koordynuje opiniowanie projektów aktów normatywnych, strategii, planów, założeń, programów, opracowań studialnych i innych dokumentów, których zakres leży w kompetencji kilku komórek Departamentu
 • Koordynuje realizację zadań Departamentu w zakresie kontroli zarządczej, w szczególności prowadzi rejestr i przeprowadza analizę ryzyka oraz przygotowuje oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, a także koordynuje przygotowywanie rocznego planu działalności Departamentu oraz sprawozdania z jego wykonania
 • Koordynuje współpracę Departamentu w ramach wykonywania funkcji Instytucji Pośredniczącej POIiŚ 2014-2020 dla sektora środowisko z instytucjami prowadzącymi audyty i kontrole Programu oraz projektów dofinansowywanych w ramach Programu (w szczególności z Instytucją Zrządzającą, Instytucją Audytową, Komisją Europejską, Europejskim Trybunałem Obrachunkowym), koordynuje przygotowanie stanowiska resortu do ustaleń i rekomendacji z audytów i kontroli dotyczących Programu i projektów dofinansowywanych w ramach Programu w sektorze środowisko, a także uczestniczy w kontrolach systemowych prowadzonych przez Ministerstwo w Instytucjach Wdrażających dla sektora środowisko
 • Koordynuje przygotowanie oraz aktualizację porozumień dotyczących wdrażania POIiŚ 2014-2020 w sektorze środowisko, zawieranych pomiędzy Ministrem i Instytucją Zarządzającą oraz Ministrem i Instytucjami Wdrażającymi, aktualizuje pełnomocnictwa udzielane przez Ministra albo Dyrektora Generalnego dyrektorowi i pracownikom Departamentu, aktualizuje regulamin Departamentu
 • Uczestniczy w wykonywaniu zadań związanych z nadzorem Ministra nad działalnością NFOŚiGW oraz 3 wfośigw, w tym m.in. koordynuje opiniowanie w Departamencie i Ministerstwie dokumentów przyjmowanych przez organy NFOŚiGW i wfośigw, a także rozpatruje i udziela odpowiedzi na petycje, skargi i wnioski dotyczące działalności NFOŚiGW i wfośigw
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wystąpienia poselskie oraz oświadczenia senatorskie dotyczące spraw związanych z realizacją programów finansowanych z funduszy UE i innych środków zagranicznych, a także działalności NFOŚiGW i wfośigw

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: zagrożenie korupcją, przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca na III piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości), praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem.

00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54

Wymagania

Niezbędne:
 • Powyżej 4 lat doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych albo 1,5 roku w obszarze wdrażania programów lub projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej
 • Znajomość ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014- 2020, znajomość celów, działań środowiskowych oraz podstawowych zasad i struktury instytucjonalnej realizacji POIiŚ 2014-2020,
 • Wiedza na temat systemu finansowania ochrony środowiska i klimatu ze środków publicznych w Polsce
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Komunikacja
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Współpraca
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy powinny zawierać informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/wzory-oswiadczen/
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 20.08.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.
Pgłoszenie o naborze w celu zastępstwa.

 • Prosimy o podanie w aplikacji adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu zapewnienia sprawnej komunikacji w procesie naboru.
 • Jako członek Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji promujemy dobre praktyki w rekrutacji oraz tworzymy standardy w tym zakresie. Ważna jest dla nas dbałość o relacje z kandydatami i ich doświadczenia w procesie rekrutacji (Candidate Experience).
 • Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Klimatu i Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera: https://ankiety.mos.gov.pl/762824/lang-pl

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony