Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.06.2022 27 czerwca 2022

Główny specjalista w Wydziale Obsługi Prawno-Legislacyjnej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Klimatu i Środowiska Numer referencyjny: 98251 Data publikacji: 09 maja 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Prawo i przepisy

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Obsługi Prawno-Legislacyjnej, Departament Leśnictwa i Łowiectwa.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Opracowuje, samodzielnie albo na podstawie materiałów otrzymanych z właściwych wydziałów, lub opiniuje projekty aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych dotyczących leśnictwa i łowiectwa, jak również opiniuje projekty wewnętrznych aktów prawnych
 • Opiniuje projekty aktów prawnych w ramach uzgodnień międzyresortowych i wewnątrzresortowych
 • Przygotowuje opinie i analizy prawne dotyczące spraw będących w zakresie działania Departamentu
 • Zapewnia pomoc prawną w przygotowaniu opracowywanych przez Departament projektów odpowiedzi, w szczególności na skargi, wnioski, petycje, wnioski o udzielenie informacji publicznej oraz informacji o środowisku
 • Przygotowuje, samodzielnie albo na podstawie projektów otrzymanych z właściwych wydziałów, upoważnienia i pełnomocnictwa udzielane przez Ministra, Sekretarzy Stanu, Podsekretarzy Stanu w sprawach dotyczących leśnictwa i łowiectwa
 • Opiniuje pod względem formalnym i prawnym projekty umów cywilnoprawnych przygotowywanych przez Departament
 • Zapewnia pomoc prawną w zakresie przygotowywania i uzgadniania projektów umów międzynarodowych dotyczących leśnictwa, w tym konwencji i porozumień
 • Udziela pracownikom Departamentu wyjaśnień w zakresie stosowania prawa oraz porad prawnych w zakresie wykonywanych przez nich zadań

00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe o kierunku prawo
 • Doświadczenie zawodowe powyżej 4 lat w jednostkach sektora finansów publicznych albo 1,5 roku w obszarze obsługi prawnej
 • Znajomość ustaw: Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks pracy, Prawo łowieckie, o lasach, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o gospodarce nieruchomościami, o służbie cywilnej
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • Znajomość procesu legislacyjnego
 • Umiejętność interpretowania i stosowania przepisów prawa w praktyce oraz redagowania tekstów prawniczych
 • Kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, współpraca, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy powinny zawierać informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/wzory-oswiadczen/
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 29.05.2022
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  • Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Klimatu i Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera: https://ankiety.mos.gov.pl/762824/lang-pl

  • Zapraszamy do obejrzenia filmu "Ludzie od klimatu" https://www.youtube.com/watch?v=Y0L_ws9SGnI

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony