Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
15.06.2024 15 czerwca 2024

Główny specjalista w Wydziale Regulacji

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Klimatu i Środowiska Numer referencyjny: 114511 Data publikacji: 27 stycznia 2023 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Energia: Ropa, gaz i węgiel, Smart grids, inteligentne sieci elektroenergetyczne

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Regulacji, Departament Elektroenergetyki i Gazu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Przygotowuje projekty zmian ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o rynku mocy, obejmujące zagadnienia leżące w kompetencji Departamentu, a także bierze udział w procesie legislacyjnym tych projektów
 • Koordynuje przygotowywanie projektów regulacji wdrażających rozwiązania systemowe, a także bierze udział w procesie legislacyjnym tych projektów
 • Transponuje przepisy UE do ustawy Prawo energetyczne w zakresie dotyczącym regulacji objętych tą ustawą oraz wdraża zapisy umów międzynarodowych, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Departamentu i Ministerstwa
 • Przygotowuje projekty regulacji związanych z sektorem energetycznym, obejmujących obszar energii elektrycznej i gazu, w szczególności rozporządzeń wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o rynku mocy, bierze udział w ich procesie legislacyjnym
 • Bierze udział w procesie kształtowania dokumentów na szczeblu krajowym i UE (udział w pracach grup roboczych, w tym komitetów, Rady Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej) w zakresie rynku energii
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na kierowane do Ministerstwa i Departamentu wystąpienia, w tym w szczególności interpelacje oraz zapytania poselskie i udziela wyjaśnień związanych z funkcjonowaniem sektora energetycznego oraz ustawą Prawo energetyczne
 • Przygotowuje (również przy udziale innych pracowników Departamentu lub innych komórek organizacyjnych Ministerstwa) projekty opinii i stanowisk Departamentu lub Ministerstwa w odniesieniu do projektów aktów prawnych przygotowywanych w innych komórkach organizacyjnych Ministerstwa lub w innych urzędach lub organach państwowych
 • Bierze udział w przygotowywaniu dokumentacji związanej z prowadzonymi przez Departament postępowaniami administracyjnymi

00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe o kierunku prawo
 • Doświadczenie zawodowe 1,5 roku w obszarze w obszarze energetyki lub obsługi prawnej, albo powyżej 4 lat w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość zagadnień sektora energetycznego, w tym problematyki bezpieczeństwa energetycznego i problematyki ekonomicznej
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo energetyczne oraz przepisów wykonawczych do ustawy
 • Znajomość regulacji prawnych dotyczących sektora energii i procedur legislacyjnych
 • Znajomość prawodawstwa UE w zakresie elektroenergetyki i gazu
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej umożliwiającej uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzulach: TAJNE, SECRET UE i NATO SECRET lub poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzulach: TAJNE, SECRET UE i NATO SECRET
 • Kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, wystąpienia publiczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego powinny zawierać informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej umożliwiającej uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzulach: TAJNE, SECRET UE i NATO SECRET lub kopia dokumentów potwierdzających poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzulach: TAJNE, SECRET UE i NATO SECRET
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/wzory-oswiadczen/
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 10.02.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Klimatu i Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera: https://ankiety.mos.gov.pl/762824/lang-pl
 • Zapraszamy do obejrzenia filmu "Ludzie od klimatu" https://www.youtube.com/watch?v=Y0L_ws9SGnI

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony