Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.03.2023 20 marca 2023

Główny specjalista w Wydziale Rynku Energii

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Klimatu i Środowiska Numer referencyjny: 114531 Data publikacji: 30 stycznia 2023 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Energia: Audyty energetyczne

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Rynku Energii, Departament Elektroenergetyki i Gazu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Koordynuje zadania związane z wdrażaniem wspólnych zasad rynku energii elektrycznej w kraju z zakresu kształtowania hurtowego rynku energii elektrycznej w Polsce
 • Koordynuje zadania z zakresu integracji regionów energetycznych, w ramach procesu łączenia rynków (market coupling), w obszarze współpracy giełd energii (NEMO)
 • Monitoruje i analizuje propozycje aktów prawa krajowego i UE, komunikatów, wytycznych i kodeksów sieci w zakresie handlu na rynku hurtowym energią elektryczną w tym jego integralności i przejrzystości
 • Uczestniczy w konsultacjach oraz negocjacjach międzynarodowych, w tym w procesie decyzyjnym UE w zakresie zagadnień związanych z organizacją obrotu hurtowego energią elektryczną oraz handlu transgranicznego energii elektrycznej
 • Uczestniczy w przygotowaniu rozwiązań systemowych w zakresie organizacji obrotu energią elektryczną w Polsce, analizuje propozycje zmian i ich wpływu na obecny kształt rynku energii elektrycznej w Polsce
 • Uczestniczy w przygotowywaniu projektów instrukcji i stanowisk związanych z uczestnictwem Polski w pracach Rady UE ds. Energii i jej grupy roboczej oraz posiedzeń dyrektorów generalnych ds. energii, a także w innych formatach współpracy z Komisją Europejską
 • Przygotowuje projekty opinii i stanowisk kierownictwa Departamentu oraz kierownictwa Ministerstwa na potrzeby udziału w posiedzeniach Sejmu i Senatu RP, Komitet do Spraw Europejskich, konferencjach i spotkaniach międzynarodowych
 • Uczestniczy w pracach analitycznych i koncepcyjnych w zakresie kształtowania zasad funkcjonowania rynku energii elektrycznej, w tym reform rynku energii elektrycznej ze szczególnym uwzględnieniem rynku hurtowego energii elektrycznej oraz rynku bilansującego

00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe w zakresie nauk społecznych lub nauk inżynieryjno-technicznych
 • Doświadczenie zawodowe 1,5 roku w obszarze energetyki lub obrotu giełdowego lub współpracy międzynarodowej w obszarze energii, albo powyżej 4 lat w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość regulacji prawnych dotyczących sektora energii, w tym prawodawstwa UE
 • Znajomość procesu decyzyjnego UE
 • Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem sektora energetycznego oraz funkcjonowaniem giełd energii
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej umożliwiającej uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli TAJNE lub poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli TAJNE
 • Kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, wystąpienia publiczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego powinny zawierać informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej umożliwiającej uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli TAJNE lub kopia dokumentów potwierdzających poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli TAJNE
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/wzory-oswiadczen/
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 14.02.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Klimatu i Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera: https://ankiety.mos.gov.pl/762824/lang-pl
 • Zapraszamy do obejrzenia filmu "Ludzie od klimatu" https://www.youtube.com/watch?v=Y0L_ws9SGnI

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony