Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.06.2022 29 czerwca 2022

Główny specjalista w Wydziale Rynku Ropy Naftowej, Paliw i Biopaliw Ciekłych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Klimatu i Środowiska Numer referencyjny: 97782 Data publikacji: 29 kwietnia 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Energia: Ropa, gaz i węgiel

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Rynku Ropy Naftowej, Paliw i Biopaliw Ciekłych, Departament i Paliw Transportowych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Bierze udział w inicjowaniu, opracowywaniu i wdrażaniu polityki Ministra oraz realizacji zadań Ministra w zakresie sektora ropy naftowej i paliw ciekłych, biokomponentów i biopaliw ciekłych oraz innych paliw odnawialnych wykorzystywanych w transporcie, w tym wdrażaniu prawa Unii Europejskiej
 • Bierze udział w planowaniu i koordynowaniu działań Ministra w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego Rzeczypospolitej Polskiej
 • Bierze udział w działaniach związanych z organizacją systemu zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw ciekłych oraz zapewnieniem realizacji zadań Ministra związanych z gospodarowaniem tymi zapasami
 • Monitoruje obszar współpracy RP z Międzynarodową Agencją Energetyczną (MAE) w zakresie spraw związanych z udziałem w Stałej Grupie ds. globalnego dialogu energetycznego MAE
 • Bierze udział w pracach na rzecz rozwoju i zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania infrastruktury naftowej i paliw ciekłych, w tym współpracy z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej
 • Bierze udział w pracach zespołów kryzysowych w zakresie zadań Wydziału, powołanych w Ministerstwie oraz w zespołach zewnętrznych, w których biorą udział przedstawiciele Ministerstwa
 • Prowadzi prace i współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi Departamentu i komórkami organizacyjnymi Ministerstwa w wypracowaniu stanowisk na posiedzenia, instrukcji, wkładów do instrukcji, sprawozdań oraz bierze udział w pracach komitetów i grup roboczych Rady UE oraz komitetów i grup roboczych Komisji Europejskiej, a także innych organizacji międzynarodowych związanych z zakresem działania Wydziału

00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54

Wymagania

Niezbędne:
 • Doświadczenie zawodowe powyżej 4 lat w jednostkach sektora finansów publicznych albo 1,5 roku w obszarze energetyki
 • Znajomość zasad funkcjonowania rynku ropy naftowej i paliw ciekłych
 • Znajomość zasad europejskiego rynku energii
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzulach: TAJNE, SECRET UE i NATO SECRET lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, wystąpienia publiczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego powinny zawierać informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
 • Kopie dokumentów potwierdzających poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzulach: TAJNE, SECRET UE i NATO SECRET lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/wzory-oswiadczen/
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 16.05.2022
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

 • Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Klimatu i Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera: https://ankiety.mos.gov.pl/762824/lang-pl
 • Zapraszamy do obejrzenia filmu "Ludzie od klimatu" https://www.youtube.com/watch?v=Y0L_ws9SGnI

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony