Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.04.2024 24 kwietnia 2024

Młodszy specjalista w Wydziale Koordynacji Strategicznej, Departament Spraw Międzynarodowych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Klimatu i Środowiska Numer referencyjny: 133792 Data publikacji: 15 lutego 2024 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Administracja

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi sprawy z zakresu współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z Międzynarodową Agencją Energetyczną (MAE), we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa;
 • Prowadzi sprawy związane z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Clean Energy Ministerial (CEM) oraz Radzie Europy (RE);
 • Prowadzi prace związane ze współpracą Ministerstwa w ramach wielostronnych umów środowiskowych (MEAs) i uczestnictwem w organizacjach międzynarodowych w obszarze energii, oddziaływania transgranicznego na środowisko, dostępu do informacji o środowisku, geologii i gospodarki wodnej;
 • Przygotowuje założenia i kierunki rozwoju współpracy na forum MAE, CEM i RE w obszarach energia, klimat i środowisko oraz koordynuje współpracę resortu w tym zakresie;
 • Przygotowuje opinie, oraz materiały informacyjno-tezowe dotyczące współpracy wielostronnej w obszarach energia, klimat i środowisko na potrzeby kierownictwa Ministerstwa;
 • Pełni funkcję punktu kontaktowego ds. Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju;
 • Bierze udział w przygotowaniu spotkań (w kraju i za granicą) członków kierownictwa Ministerstwa z przedstawicielami organizacji międzynarodowych i w ramach porozumień międzynarodowych, jak również bierze udział w tych spotkaniach.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz;
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości);
 • Praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe;
 • Znajomość zasad organizacji i funkcjonowania Międzynarodowej Agencji Energetycznej;
 • Znajomość zasad protokołu dyplomatycznego oraz podstaw prawa międzynarodowego, w tym zawierania umów międzynarodowych;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzulach: „poufne” oraz „NATO CONFIDENTIAL” i „CONFIDENTIAL UE/EU CONFIDENTIAL”lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej umożliwiającej uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzulach: „poufne” oraz „NATO CONFIDENTIAL” i „CONFIDENTIAL UE/EU CONFIDENTIAL”;
 • Kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej umożliwiającej uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzulach: „poufne” oraz „NATO CONFIDENTIAL” i „CONFIDENTIAL UE/EU CONFIDENTIAL” lub kopie dokumentów potwierdzających poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzulach: „poufne” oraz „NATO CONFIDENTIAL” i „CONFIDENTIAL UE/EU CONFIDENTIAL”;
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/wzory-oswiadczen/;
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydat/ka nie pracował/a, nie pełnił/a służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie był/a współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Termin składania dokumentów: 28.02.2024
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami;
 • Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa;
 • Zapraszamy do obejrzenia filmu "Ludzie od klimatu": https://www.youtube.com/watch?v=Y0L_ws9SGnI

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony