Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
01.12.2023 01 grudnia 2023

Młodszy specjalista w Wydziale Planowania i Realizacji Budżetu

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Klimatu i Środowiska Numer referencyjny: 126935 Data publikacji: 12 września 2023 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie przedsiębiorstwem: Ekonomia, finanse

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Weryfikuje i przygotowuje do zatwierdzenia złożone przez Instytucje Wdrażające (IW) wnioski o płatność (WNP) w zakresie wydatków na wynagrodzenia w aplikacji SL2014-PT w zakresie formalno-rachunkowym i kwalifikowalności wydatków oraz monitoruje wskaźniki produktu;
 • Sporządza zbiorcze deklaracje wydatków od Instytucji Pośredniczących do Instytucji Zarządzających (IZ)w systemie SL2014 w zakresie wydatków na wynagrodzenia;
 • Bierze udział w opracowywaniu projektu planu i planu Dysponenta części budżetowej, w tym również w zakresie realizacji projektów finansowanych z udziałem środków zagranicznych (w tym POIiŚ 2014- 2020, MFEOG 2014-2021 i NMF 2014-2021);
 • Weryfikuje i przygotowuje do zatwierdzenia złożone przez Instytucje Wdrażające oraz Instytucje Pośredniczące wnioski o dofinansowanie (WND) w zakresie wydatków na wynagrodzenia i ich aktualizacje w aplikacji SL2014-PT oraz sporządza zbiorcze WND;
 • Przygotowuje w zakresie wydatków na wynagrodzenia umowy o dofinansowanie z Instytucjami Zarządzającymi, umowy o dofinansowanie z Instytucjami Wdrażającymi, sprawozdania, prognozy płatności i zapotrzebowania na środki do Instytucji Zarządzających;
 • Bierze udział w opracowywaniu umów oraz aneksów do umów dotacji zawieranych przez Ministra jako Operatora Programu dla MF EOG 2014-2021 i NMF 2014-2021;
 • Weryfikuje poprawność danych zawartych w przekazanych formularzach planistycznych oraz przygotowuje zbiorcze formularze planistyczne do projektu ustawy budżetowej;
 • Monitoruje bieżące wykonanie wydatków i sporządza wnioski o dokonanie odpowiednich zmian w planie wydatków Dysponenta I stopnia na wydatki dla IW w zakresie wynagrodzeń w ramach PT POIiŚ.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości);
 • Praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe w zakresie finansów lub ekonomii;
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych (w zakresie ustawy budżetowej tj. planowania i wykonania, wydatków budżetu państwa oraz wydatków budżetu środków europejskich) wraz z aktami wykonawczymi w zakresie planowania i wykonywania ustawy budżetowej;
 • Znajomość wytycznych i zaleceń ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego dotyczących wniosków o płatność i wykorzystania środków pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;
 • Kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu;
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracował/a, nie pełnił/a służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie był/a współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Termin składania dokumentów: 25.09.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami;
 • Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa;
 • Zapraszamy do obejrzenia filmu "Ludzie od klimatu": https://www.youtube.com/watch?v=Y0L_ws9SGnI

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony