Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.02.2024 27 lutego 2024

Młodszy specjalista w Wydziale Planowania, Rozliczania i Pomocy Technicznej, Departament Funduszy Europejskich

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Klimatu i Środowiska Numer referencyjny: 130848 Data publikacji: 29 listopada 2023 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Finansowanie, dotacje
Zarządzanie przedsiębiorstwem: Ekonomia, finanse

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Współuczestniczy w przygotowaniu projektu budżetu Instytucji Pośredniczącej (IP) oraz Instytucji Wdrażających (IW) a następnie w opracowaniu harmonogramu wydatkowania uzyskanych środków w ramach budżetu państwa w perspektywie finansowej 2021-2027;
 • Bierze udział w analizowaniu, monitorowaniu i weryfikowaniu zapotrzebowania na środki finansowe oraz ich wydatkowaniu w związku z realizacją zadań IP oraz IW;
 • Uczestniczy w weryfikacji wniosków o płatność Instytucji Wdrażających w ramach projektów pomocy technicznej w zakresie priorytetu VI PT FEPW 2021-2027 oraz przygotowuje polecenia zapłaty do komórki ds. finansów;
 • Bierze udział w bieżącej weryfikacji zapotrzebowania departamentu i komórek organizacyjnych ministerstwa na środki finansowe oraz przygotowuje wnioski o przeniesienia pomiędzy częściami, działami, rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz pomiędzy programami operacyjnymi;
 • Bierze udział w opracowywaniu dokumentacji dotyczącej procedury wyboru projektów pomocy technicznej;
 • Przygotowuje projekty umów o dofinansowanie oraz aneksów zawieranych pomiędzy Instytucją Pośredniczącą a Instytucją Wdrażającą dla priorytetu VI PT FEPW 2021-2027;
 • Współuczestniczy w weryfikacji oraz danych dotyczących wdrażanych projektów pomocy technicznej i informuje przełożonych o nieprawidłowościach oraz podejrzeniach oszustw i nadużyć finansowych w nich powstałych.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:

 • Zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości);
 • Praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe;
 • Znajomość zagadnień dotyczących funduszy strukturalnych, w szczególności w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności;
 • Znajomość wytycznych dotyczących wykorzystania środków pomocy technicznej 2021-2027;
 • Kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, myślenie analityczne;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu;
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/wzory-oswiadczen/;
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracował/a, nie pełnił/a służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie był/a współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Termin składania dokumentów: 12.12.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami;
 • Zapraszamy do obejrzenia filmu "Ludzie od klimatu": https://www.youtube.com/watch?v=Y0L_ws9SGnI

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony