Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.12.2022 04 grudnia 2022

Młodszy specjalista w Wydziale Polityki Surowcowej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Klimatu i Środowiska Numer referencyjny: 110696 Data publikacji: 22 listopada 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Gleba i ziemia: Geologia, goedezja

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: młodszy specjalista w Wydziale Polityki Surowcowej, Departament Nadzoru Geologicznego i Polityki Surowcowej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Uczestniczy w opracowywaniu dokumentów (notatek dla Ministra, raportów i analiz, opracowań eksperckich) w procesie tworzenia polityki surowcowej
 • Uczestniczy w przygotowaniu opinii oraz stanowisk do wewnętrznych i zewnętrznych dokumentów i strategii w zakresie polityki surowcowej, w tym gromadzi i analizuje informacje dotyczące trendów krajowych i światowych w zakresie wdrażania i prowadzenia Polityki Surowcowej Państwa (PSP), oraz uczestniczy w posiedzeniach grup roboczych związanych z PSP przy Komisji Europejskiej
 • Organizuje spotkania Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Surowcowej Państwa, współpracuje merytorycznie i bierze udział w posiedzeniach tego Zespołu, w tym również w trybie niejawnym
 • Współpracuje z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa w zakresie wdrażania i realizacji Polityki Surowcowej Państwa
 • Zbiera i analizuje dane surowcowe oraz przygotowuje projekty działań związanych z realizacją polityki surowcowej oraz monitoruje ich postęp
 • Przygotowuje analizy, zestawienia, raporty i inne opracowania związane z polityką surowcową
 • Współpracuje z organami państwowymi i samorządowymi w zakresie przeciwdziałania niezgodnej z prawem działalności geologicznej i górniczej
 • Współpracuje merytorycznie oraz bierze udział w spotkaniach z jednostkami naukowymi i badawczymi oraz z przedsiębiorcami w zakresie właściwości Wydziału

00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe w zakresie geologii
 • Znajomość ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Art.1-20 oraz Art. 156-165)
 • Znajomość założeń Polityki Surowcowej Państwa
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/wzory-oswiadczen/
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 02.12.2022
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

 • Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Klimatu i Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera: https://ankiety.mos.gov.pl/762824/lang-pl
 • Zapraszamy do obejrzenia filmu "Ludzie od klimatu" https://www.youtube.com/watch?v=Y0L_ws9SGnI

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony