Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.09.2023 25 września 2023

Naczelnik wydziału w Wydziale ds. Bezpieczeństwa

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Klimatu i Środowiska Numer referencyjny: 121488 Data publikacji: 29 maja 2023 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie przedsiębiorstwem: Zasoby ludzkie
Zarządzanie środowiskiem: Pomiary, badania, monitoring, Administracja

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kieruje pracą wydziału, w szczególności poprzez planowanie, organizowanie oraz motywowanie pracowników;
 • Prowadzi sprawy z zakresu uzgadniania wniosków dotyczących pozwoleń na prowadzenie badań naukowych na polskich wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym przez obce państwa oraz osoby prawne i fizyczne a także właściwe organizacje międzynarodowe;
 • Zapewnia ochronę informacji niejawnych w trakcie spotkań w trybie niejawnym;
 • Współpracuje i wspiera Biuro Dyrektora Generalnego w działaniach dotyczących bezpieczeństwa fizycznego w przypadku wystąpienia miejscowych zagrożeń;
 • Doradza w zakresie bezpieczeństwa w trakcie wyjazdów i spotkań służbowych Kierownictwa Ministerstwa;
 • Organizuje we współpracy z komórką ds. kontroli oraz Pełnomocnikiem do spraw Ochrony Informacji Niejawnych szkolenia antykorupcyjne i kontrwywiadowcze;
 • Współpracuje z organami administracji rządowej oraz z organami lub jednostkami podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi w zakresie bezpieczeństwa, w tym bierze udział w realizacji wybranych zadań z zakresu planowania oraz przygotowania do wykonywania zadań operacyjnych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
 • Koordynuje opracowanie dokumentów związanych z ochroną fizyczną w Ministerstwie.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:

 • Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury);
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;
 • Zagrożenie naciskami grup przestępczych;
 • Zagrożenie korupcją;
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości);
 • Praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe;
 • Doświadczenie zawodowe: 2 lata w obszarze bezpieczeństwa albo powyżej 4 lat w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość zalecenia rady w sprawie ogólnounijnego skoordynowanego podejścia do kwestii wzmocnienia odporności infrastruktury krytyczne;
 • Znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie gotowości na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej;
 • Znajomość ustaw: o działaniach antyterrorystycznych, o zarządzaniu kryzysowym, o ochronie osób i mienia;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "TAJNE" lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej;
 • Kompetencje behawioralne: zarządzanie ludźmi, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu;
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu;
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski;
 • Kopie dokumentów potwierdzających poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "TAJNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej;
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/wzory-oswiadczen/;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Termin składania dokumentów: 09.06.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami;
 • Zapraszamy do obejrzenia filmu "Ludzie od klimatu" https://www.youtube.com/watch?v=Y0L_ws9SGnI

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony