Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.03.2023 20 marca 2023

Naczelnik wydziału w Wydziale Edukacji Ekologicznej i Klimatycznej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Klimatu i Środowiska Numer referencyjny: 115011 Data publikacji: 03 lutego 2023 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Edukacja i komunikacja: Komunikacja społeczna, PR, dziennikarstwo, Kursy, szkolenia

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: naczelnik wydziału w Wydziale Edukacji Ekologicznej i Klimatycznej, Departament Edukacji i Komunikacji.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Kieruje pracą wydziału, w szczególności poprzez planowanie, organizowanie oraz motywowanie pracowników
 • Nadzoruje prowadzenie spraw związanych z analizą, opiniowaniem i monitorowaniem krajowych dokumentów strategicznych, programowych, operacyjnych
 • Opracowuje kierunki i upowszechnia priorytetowe zagadnienia z obszaru edukacji ekologicznej i klimatycznej
 • Nadzoruje realizację działań o charakterze edukacyjnym z zakresu podnoszenia świadomości ekologicznej wśród nauczycieli i uczniów na każdym poziomie nauczania szkolnego, a także nadzoruje realizację badań świadomości ekologicznej Polaków w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)
 • Nadzoruje obsługę Młodzieżowej Rady Klimatycznej oraz Zespołu ds. edukacji ekologicznej, w tym klimatycznej, i promocji ekologicznych warunków życia
 • Nadzoruje współpracę z przedstawicielami komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz jednostek podległych lub nadzorowanych, innych organów administracji publicznej, organizacji międzynarodowych, „trzeciego sektora” oraz sektora prywatnego
 • Nadzoruje realizację zadań wynikających ze współpracy z NFOŚiGW w zakresie programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna” m.in. analizuje projekty zgłoszone do dofinansowania ze środków NFOŚiGW
 • Inicjuje, planuje i koordynuje realizację działań z obszaru edukacji ekologicznej, w tym klimatycznej w systemie edukacji formalnej, poza formalnej i nieformalnej

00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe
 • Doświadczenie zawodowe powyżej 2 lat w obszarze zarządzania projektami albo powyżej 4 lat w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość ustaw: o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, o działach administracji rządowej, o finansach publicznych, Prawo ochrony środowiska, o prowadzeniu polityki rozwoju, Prawo zamówień publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks postępowania cywilnego
 • Znajomość: założeń Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021- 2027 (FEnIKS)
 • Znajomość programu MS Word i Excel na poziomie średniozaawansowanym
 • Wiedza w zakresie działalności resortu środowiska i klimatu, w tym aktów prawnych regulujących działalność podmiotów działających w obszarze edukacji ekologicznej (w formacie edukacji formalnej, nieformalnej i pozaformalnej)
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (B2)
 • Kompetencje behawioralne: zarządzanie ludźmi, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego powinny zawierać informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/wzory-oswiadczen/
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 17.02.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Klimatu i Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera: https://ankiety.mos.gov.pl/762824/lang-pl
 • Zapraszamy do obejrzenia filmu "Ludzie od klimatu" https://www.youtube.com/watch?v=Y0L_ws9SGnI

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony