Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.08.2022 18 sierpnia 2022

Naczelnik wydziału w Wydziale Energetyki Lokalnej

Pracodawca: Ministerstwo Klimatu i Środowiska Numer referencyjny: 103470 Data publikacji: 02 sierpnia 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Energia: Odnawialne źródła energii

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: naczelnik wydziału w Wydziale Energetyki Lokalnej, Departament Odnawialnych Źródeł Energii.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Kieruje pracą wydziału, w szczególności poprzez planowanie, organizowanie oraz motywowanie pracowników
 • Koordynuje działania w zakresie tworzenia rozwiązań systemowych i regulacji sprzyjających rozwojowi klastrów energii i spółdzielni energetycznych
 • Koordynuje przygotowanie działań legislacyjnych
 • Koordynuje na szczeblu resortowym działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego z wykorzystaniem lokalnie dostępnych zasobów energii
 • Koordynuje prowadzenie bieżącej analizy sektora prosumenckiego
 • Wspiera wdrożenie unijnej legislacji w obszarze energetyki lokalnej w celu zapewnienia zgodności krajowych działań z kierunkami wyznaczonymi w ramach Unii Europejskiej oraz wspiera merytorycznie w zakresie energetyki lokalnej Pełnomocnika Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii
 • Uczestniczy w pracach komitetów i grup roboczych Rady UE oraz Komisji Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych, a także bierze udział w pracach komisji Sejmu i Senatu
 • Koordynuje współpracę z Operatorami Systemów Dystrybucyjnych

00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54

Wymagania

Niezbędne:
 • Doświadczenie zawodowe powyżej 4 lat w jednostkach sektora finansów publicznych albo 2 lata w obszarze energii lub środowiska lub współpracy międzynarodowej
 • Znajomość sektora biogazu i biometanu
 • Znajomość regulacji prawnych w obszarze energetyki lokalnej
 • Znajomość funkcjonowania rynku energii
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzulach: TAJNE, SECRET UE, NATO SECRET lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Kompetencje behawioralne: zarządzanie ludźmi, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, myślenie analityczne, wystąpienia publiczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego powinny zawierać informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
 • Kopie dokumentów potwierdzających poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzulach: TAJNE, SECRET UE, NATO SECRET lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/wzory-oswiadczen/
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 31.08.2022
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Klimatu i Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera: https://ankiety.mos.gov.pl/762824/lang-pl
 • Zapraszamy do obejrzenia filmu "Ludzie od klimatu" https://www.youtube.com/watch?v=Y0L_ws9SGnI

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony