Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.03.2023 20 marca 2023

Naczelnik wydziału w Wydziale Krajowego Systemu Elektroenergetycznego

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Klimatu i Środowiska Numer referencyjny: 114308 Data publikacji: 23 stycznia 2023 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Energia: Audyty energetyczne

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: naczelnik wydziału w Wydziale Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, Departament Elektroenergetyki i Gazu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Kieruje pracą wydziału, w szczególności poprzez planowanie, organizowanie oraz motywowanie pracowników
 • Nadzoruje i wykonuje zadania wynikające z nadzoru nad funkcjonowaniem systemu elektroenergetycznego, w tym dotyczące monitorowania pracy krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE), przygotowania raportów i sprawozdań z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej
 • Nadzoruje sporządzanie ocen oraz informacji o przygotowaniu przedsiębiorstw wytwarzających energię elektryczną w okresach szczytowego zapotrzebowania, w tym propozycji działań w warunkach kryzysowych
 • Nadzoruje i uczestniczy w przygotowaniu projektów aktów prawnych w zakresie sektora elektroenergetycznego, w tym bierze udział w pracach związanych z działaniami dostosowawczymi do wymagań UE w obszarze energetyki
 • Koordynuje współpracę z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej w zakresie dotyczącym działania Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego oraz opiniuje projekty rozwoju polskiego systemu elektroenergetycznego, jego połączeń z systemami innych krajów, w tym inwestycji wynikających z programów rządowych
 • Nadzoruje i przygotowuje rozwiązania legislacyjne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych oraz potwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych
 • Koordynuje opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących rynku mocy oraz koordynuje monitorowanie krajowych i zagranicznych analiz energetycznych
 • Nadzoruje oraz samodzielnie opracowuje stanowiska i odpowiedzi na wystąpienia parlamentarzystów, związków zawodowych, podmiotów gospodarczych, osób fizycznych i organizacji sektora elektroenergetycznego oraz udziela informacji i wyjaśnień w zakresie działania sektora energii i dotyczących regulacji prawnych w zakresie ustawy Prawo energetyczne i przepisów wykonawczych

00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54

Wymagania

Niezbędne:
 • Doświadczenie zawodowe powyżej 4 lat w jednostkach sektora finansów publicznych albo 2 lata w obszarze energetyki
 • Znajomość problematyki sektora energetycznego, w tym zasad funkcjonowania systemów energetycznych oraz zagadnień bezpieczeństwa energetycznego
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo energetyczne oraz przepisów wykonawczych
 • Znajomość regulacji prawnych dotyczących sektora energii i procedur legislacyjnych, znajomość kierunków polityki gospodarczej Polski
 • Znajomość problematyki ekonomicznej, zwłaszcza z zakresu bieżącej sytuacji gospodarczej i finansów państwa
 • Znajomość przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej umożliwiającej uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzulach: TAJNE, SECRET UE i NATO SECRET lub poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzulach: TAJNE, SECRET UE i NATO SECRET
 • Kompetencje behawioralne: zarządzanie ludźmi, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, wystąpienia publiczne, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego powinny zawierać informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej umożliwiającej uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzulach: TAJNE, SECRET UE i NATO SECRET lub kopia dokumentów potwierdzających poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzulach: TAJNE, SECRET UE i NATO SECRET
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/wzory-oswiadczen/
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 02.02.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Klimatu i Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera: https://ankiety.mos.gov.pl/762824/lang-pl
 • Zapraszamy do obejrzenia filmu "Ludzie od klimatu" https://www.youtube.com/watch?v=Y0L_ws9SGnI

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony