Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
12.04.2024 12 kwietnia 2024

Radca prawny

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Klimatu i Środowiska Numer referencyjny: 134246 Data publikacji: 26 lutego 2024 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Prawo i przepisy, Administracja

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: radca prawny w Wydziale Obsługi Prawnej IV, Departament Prawny.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Weryfikuje pod względem formalnoprawnym projekty umów cywilnoprawnych, których stroną jest Skarb Państwa – Minister albo Skarb Państwa – Ministerstwo oraz umów zlecających realizację zadania publicznego, a także wspomaga komórki organizacyjne Ministerstwa w przygotowywaniu ww. projektów umów
 • Sporządza projekty opinii prawnych oraz udziela porad prawnych, w tym dotyczących umów, których weryfikacja pozostaje w zakresie wykonywanych zadań Wydziału oraz w sprawach horyzontalnych z zakresu właściwości Departamentu
 • Wykonuje, w imieniu i w zakresie działania Ministra oraz Ministerstwa, zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz innymi organami oraz prowadzi postępowania egzekucyjne w zakresie należności Skarbu Państwa – Ministra lub Skarbu Państwa – Ministerstwa, a także współdziała z Prokuratorią Generalną RP w zakresie spraw należących do właściwości Ministra lub Ministerstwa
 • Opiniuje pod względem formalnoprawnym projekty decyzji administracyjnych lub postanowień
 • Wydaje opinie prawne na podstawie oceny stanu prawnego przed wszczęciem postępowania sądowego lub sądowo-administracyjnego i w jego toku, co do zasadności zawarcia przez Skarb Państwa – Ministra lub Skarb Państwa – Ministerstwo ugody, biorąc pod uwagę interes Skarbu Państwa
 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach związanych z oceną legalności decyzji w zakresie nacjonalizacji przedsiębiorstw i ich mienia
 • Współprowadzi ewidencję spraw administracyjnych, sądowych i sądowo-administracyjnych prowadzonych w Departamencie oraz w których Departament zapewnia zastępstwo Ministra
 • Wykonuje zastępstwo Ministra przed Trybunałem Konstytucyjnym

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:  • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

  • zagrożenie korupcją

  • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:  • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

  • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54 Warszawa

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe o kierunku prawo
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze obsługi prawnej lub procesowej albo powyżej 1,5 roku w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Prawo wykonywania zawodu radcy prawnego
 • Znajomość ustaw: Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Prawo zamówień publicznych
 • Kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, kreatywność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu radcy prawnego
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/wzory-oswiadczen/
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 08.03.2024
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  • Zgodnie z ustawą z 23.08.1997 o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne - art. 2, pkt 2 i art. 4 pkt 6 - w przypadku wygrania naboru na stanowisko radcy prawnego, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, będą musiały ją zakończyć

  • Zapraszamy do obejrzenia filmu "Ludzie od klimatu" https://www.youtube.com/watch?v=Y0L_ws9SGnI

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony