Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
22.01.2022 22 stycznia 2022

Specjalista w Wydziale Efektywności Energetycznej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Klimatu i Środowiska Numer referencyjny: 88387 Data publikacji: 29 listopada 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Energia: Ciepło, ciepłownictwo

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Efektywności Energetycznej, Departament Ciepłownictwa.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Bierze udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie efektywności energetycznej oraz w przeprowadzaniu uzgodnień wewnętrznych, międzyresortowych oraz konsultacji społecznych dotyczących opracowywanych projektów
 • Uczestniczy w wypracowywaniu instrumentów zachęcających do racjonalnego wykorzystania energii oraz monitorowaniu ich funkcjonowania
 • Bierze udział w przygotowywaniu założeń do projektów ustaw i oceny skutków regulacji oraz propozycji rozwiązań systemowych w zakresie efektywności energetycznej
 • Bierze udział w opracowywaniu stanowisk i odpowiedzi na wystąpienia parlamentarzystów, osób prawnych i fizycznych, organizacji społecznych oraz udzielaniu informacji i wyjaśnień dotyczących ustawy o efektywności energetycznej i przepisów wykonawczych do tej ustawy
 • Współpracuje z komórką organizacyjną ds. komunikacji w zakresie przygotowania działań informacyjnych lub promocyjnych z obszaru efektywności energetycznej
 • Bierze udział w przygotowywaniu projektów opinii i stanowisk Departamentu w odniesieniu do wskazanych projektów aktów prawnych przygotowywanych w komórkach organizacyjnych ministerstwa lub w innych urzędach lub organach państwowych
 • Uczestniczy w pracach dotyczących opracowywania systemu mierzenia i obliczania oszczędności energii oraz instrumentów ekonomicznych zachęcających do racjonalnego wykorzystania energii i monitorowania ich funkcjonowania
 • Uczestniczy w pracach komitetów i grup roboczych Rady Unii Europejskiej oraz Komisji Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych związanych z zakresem działania Wydziału

00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54 

Wymagania

Niezbędne:
 • Doświadczenie zawodowe powyżej 1,5 roku w jednostkach sektora finansów publicznych albo 0,5 roku w obszarze energetyki lub efektywności energetycznej
 • Znajomość przepisów ustawy – Prawo energetyczne i przepisów wykonawczych
 • Znajomość regulacji prawnych dotyczących sektora energetycznego, w tym prawodawstwa UE w zakresie efektywności energetycznej oraz konwencji międzynarodowych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli TAJNE lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy powinny zawierać informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
 • Kopie dokumentów potwierdzających poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli TAJNE lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 20.12.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.
Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa.

 • Prosimy o podanie w aplikacji adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu zapewnienia sprawnej komunikacji w procesie naboru.
 • Jako członek Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji promujemy dobre praktyki w rekrutacji oraz tworzymy standardy w tym zakresie. Ważna jest dla nas dbałość o relacje z kandydatami i ich doświadczenia w procesie rekrutacji (Candidate Experience).
 • Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Klimatu i Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera: https://ankiety.mos.gov.pl/762824/lang-pl

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.
Zobacz nasze oferty pracy  ›› Dołącz do Akademii Transformacji Energetyczno-Klimatycznej – „kuźni talentów” dla administracji rządowejJeśli chcesz mieć realny wpływ na transformację energetyczno-klimatyczną, weź udział w wyjątkowym projekcie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, jakim jest Akademia Transformacji Energetyczno-Klimatycznej (ATEK).W perspektywie najbliższych kilku dziesięcioleci...Komunikat - 13.08.2021Czytaj  ›
▲  Do góry strony