Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.10.2021 24 października 2021

Specjalista w Wydziale Jednolitego Rynku Energii

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Klimatu i Środowiska Numer referencyjny: 83230 Data publikacji: 25 sierpnia 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Energia: Odnawialne źródła energii, Gospodarowanie energią i efektywność energetyczna

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Jednolitego Rynku Energii, Departament Strategii i Planowania Transformacji Klimatycznej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Uczestniczy w przygotowaniu materiałów analitycznych, projektów pism i wkładów, monitoruje rozwój inicjatyw podejmowanych na forum międzynarodowym i krajowym, kontaktuje się z podmiotami zewnętrznymi i innymi komórkami organizacyjnymi, uczestniczy w przygotowaniu projektów wkładów do stanowisk RP i rządu oraz ich opiniowaniu w sprawach związanych z europejskimi uwarunkowaniami funkcjonowania rynku hurtowego energii elektrycznej, w tym handlowych kodeksów sieci (CACM i FCA), szczególnie w zakresie procesów łączenia rynków (market coupling)
 • Bierze udział w pracach komitetów i grup roboczych Rady UE i Komisji Europejskiej, w szczególności komitetu ds. transgranicznej wymiany energii, komitetu międzyregionalnego funduszu „Łącząc Europę”, grup regionalnych ds. projektów wspólnego zainteresowania oraz przygotowuje materiały analityczne, projekty pism i wkładów oraz analizuje propozycje aktów prawnych UE w zakresie kompetencji tych komitetów i grup
 • Analizuje, opiniuje i uczestniczy w opracowaniu innych strategii i planów związanych z finansowaniem rozwoju sektora energetycznego, w tym głównie w aspekcie projektów międzysystemowych oraz przedstawia przełożonym projekty stanowisk w zakresie inicjatyw europejskich dotyczących finansowania inwestycji, których celem jest umożliwienie sprawiedliwej transformacji energetycznej Polski
 • Uczestniczy w przygotowaniu projektów aktów prawnych oraz opiniowaniu propozycji rozwiązań systemowych w zakresie funkcjonowania rynku bilansującego energii elektrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawnych UE oraz uwarunkowaniami technicznymi pracy systemu energetycznego
 • Monitoruje stopień realizacji planów reform rynku energii elektrycznej w Polsce, bierze udział w przygotowaniu materiałów analitycznych i propozycji modyfikacji oraz materiałów na potrzeby Departamentu i Ministerstwa
 • Uczestniczy w przygotowaniu projektów aktów prawnych oraz opiniowaniu propozycji rozwiązań systemowych w zakresie funkcjonowania handlu transgranicznego energią elektryczną, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawnych UE oraz uwarunkowaniami technicznymi pracy systemu energetycznego
 • Uczestniczy w opiniowaniu projektów dokumentów strategicznych i planistycznych, w tym polityki energetycznej Polski oraz krajowego planu na rzecz energii i klimatu w zakresie kompetencji Wydziału
 • Uczestniczy w przygotowaniu analiz ekonomicznych i gospodarczych, a także przygotowaniu zestawień danych statycznych na potrzeby Wydziału oraz kierownictwa Departamentu w zakresie kompetencji Wydziału oraz na zgłoszone zapotrzebowanie

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca na IV piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości), praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem, w trakcie reprezentowania urzędu w innych instytucjach oraz podczas wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54

Wymagania

Niezbędne:
 • Doświadczenie zawodowe powyżej 1,5 roku w jednostkach sektora finansów publicznych albo 0,5 roku w obszarze energetyki lub współpracy międzynarodowej
 • Znajomość regulacji prawnych dotyczących hurtowego rynku energii elektrycznej i rynku bilansującego, w tym prawodawstwa UE w zakresie budowy wewnętrznego rynku energii w UE
 • Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem sektora energetycznego i polityki energetycznej państwa
 • Znajomość zagadnień związanych z finansowanie inwestycji energetycznych, w tym regulacji dotyczących projektów wspólnego zainteresowania
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli tajne lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Komunikacja
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy powinny zawierać informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
 • Kopie dokumentów potwierdzających poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli tajne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/wzory-oswiadczen/
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 24.09.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Prosimy o podanie w aplikacji adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu zapewnienia sprawnej komunikacji w procesie naboru.
 • Jako członek Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji promujemy dobre praktyki w rekrutacji oraz tworzymy standardy w tym zakresie. Ważna jest dla nas dbałość o relacje z kandydatami i ich doświadczenia w procesie rekrutacji (Candidate Experience).
 • Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Klimatu i Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera: https://ankiety.mos.gov.pl/762824/lang-pl

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.
Zobacz nasze oferty pracy  ›› Dołącz do Akademii Transformacji Energetyczno-Klimatycznej – „kuźni talentów” dla administracji rządowejJeśli chcesz mieć realny wpływ na transformację energetyczno-klimatyczną, weź udział w wyjątkowym projekcie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, jakim jest Akademia Transformacji Energetyczno-Klimatycznej (ATEK).W perspektywie najbliższych kilku dziesięcioleci...Komunikat - 13.08.2021Czytaj  ›
▲  Do góry strony