Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
26.02.2021 26 lutego 2021

Specjalista w Wydziale Negocjacji Międzynarodowych w Departamencie Strategii i Planowania Transformacji Klimatycznej

Pracodawca: Ministerstwo Klimatu i Środowiska Numer referencyjny: 74215 Data publikacji: 10 lutego 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Powietrze i klimat: Zmiany klimatu, adaptacja
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Negocjacji Międzynarodowych, w Departamencie Strategii i Planowania Transformacji Klimatycznej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Wspiera w pracach Grupy Roboczej Rady UE ds. Międzynarodowych Aspektów Ochrony Środowiska – Zmiany Klimatu (WPIEI – CC) oraz uczestniczy w pracach podległych jej grup eksperckich i tematycznych w zakresie formułowania wspólnego stanowiska Unii Europejskiej na negocjacje klimatyczne w zakresie polityki klimatycznej Unii Europejskiej, w tym analizuje dokumenty przedłożone do dyskusji, w porozumieniu z innymi komórkami Ministerstwa oraz resortami współpracującymi, a także przygotowuje projekty stanowiska Polski w zakresie polityki klimatycznej i prezentuje je na forum europejskim.
 • Uczestniczy w pracach polskiego zespołu międzynarodowych negocjacji klimatycznych, w szczególności na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), Protokołu z Kioto i Porozumienia paryskiego oraz Zielonego Funduszu Klimatycznego i Funduszu Adaptacyjnego, w tym analizuje dokumenty przedłożone do dyskusji, w porozumieniu z innymi komórkami Ministerstwa oraz resortami współpracującymi, a także przygotowuje projekty stanowiska Polski w zakresie polityki klimatycznej i prezentuje je na forum międzynarodowym.
 • Opracowuje i opiniuje, w porozumieniu z innymi komórkami Ministerstwa oraz resortami współpracującymi, projekty stanowisk rządu, instrukcji, dokumentów związanych z procedurą zawierania przez Polskę umów międzynarodowych, konkluzji oraz dokumentów strategicznych, analiz, raportów i innych materiałów merytorycznych, a także materiałów tezowo-informacyjnych dla kierownictwa resortu, z zakresu zmian klimatu i redukcji emisji gazów cieplarnianych.
 • Pozyskuje, gromadzi i analizuje informacje na temat stanowisk innych państw i instytucji, a także nieformalnych opinii ich przedstawicieli.

Warunki pracy:
 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:
  • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
  • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
  • praca na IV piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
  • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem
  • podczas wyjazdów służbowych oraz w trakcie reprezentowania urzędu w innych instytucjach warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe: powyżej 1,5 roku w jednostkach sektora finansów publicznych albo 0,5 roku w obszarze współpracy międzynarodowej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Znajomość Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Protokołu z Kioto, Porozumienia paryskiego i Pakietu katowickiego
 • Znajomość procesu decyzyjnego UE
 • Znajomość systemu instytucji wdrażających politykę energetyczno-klimatyczną na poziomie globalnym, UE i krajowym
 • Komunikacja
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Myślenie analityczne
 • Współpraca
 • Kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy powinny zawierać informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 26.02.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
 • Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
 • Prosimy o podanie w aplikacji adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu zapewnienia sprawnej komunikacji w procesie naboru.
 • Jako członek Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji promujemy dobre praktyki w rekrutacji oraz tworzymy standardy w tym zakresie. Ważna jest dla nas dbałość o relacje z kandydatami i ich doświadczenia w procesie rekrutacji (Candidate Experience).
 • Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Klimatu i Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera: https://ankiety.mos.gov.pl/762824/lang-pl

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.
Zobacz nasze oferty pracy  ›› MKiŚ wspiera budowę Centrum Edukacji Ekologicznej OZEBudowa Centrum Edukacji Ekologicznej OZE na terenie Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Wilanów-Obory umożliwi rozwój prac badawczych prowadzonych przez studentów i pracowników naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego....Komunikat - 09.02.2021Czytaj  ›
▲  Do góry strony