Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
26.02.2021 26 lutego 2021

Specjalista w Wydziale Polityki Energetycznej

Pracodawca: Ministerstwo Klimatu i Środowiska Numer referencyjny: 74216 Data publikacji: 10 lutego 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Energia: Gospodarowanie energią i efektywność energetyczna
Powietrze i klimat: Zmiany klimatu, adaptacja
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Polityki Energetycznej, w Departamencie Strategii i Planowania Transformacji Klimatycznej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
  • Weryfikuje prognozy energetyczne, ocenia współzależności między podsektorami sektora energetycznego i między sektorami gospodarki oraz ocenia skutki poszczególnych zadań i celów strategicznych w ujęciu systemowym.
  • Analizuje krajowe i zagraniczne raporty, opracowania i prognozy.
  • Przygotowuje dokumenty strategiczne dotyczące sektora energetycznego, w szczególności polityki energetycznej oraz krajowego planu na rzecz energii i klimatu.
  • Analizuje system wytwórczy energii elektrycznej i ciepła, w kontekście zdolności do średnio i długoterminowego pokrycia zapotrzebowania oraz działań inwestycyjnych realizowanych w sektorze energetycznym oraz wykonuje analizy i raporty na potrzeby Ministerstwa w tym zakresie.
  • Prowadzi korespondencję w zakresie polityki energetycznej oraz krajowego planu na rzecz energii i klimatu, w tym przygotowuje projekty pism, opinii, notatek, informacji i stanowisk dotyczących prognoz energetycznych i wyników monitorowania realizacji polityki energetycznej.
  • Bierze udział w pracach zespołów i grup roboczych, na poziomie krajowym i ponadnarodowym (UE, MAE, MAEA, OECD, UNECE) oraz w konferencjach i seminariach krajowych i zagranicznych związanych z problematyką polityki energetycznej państwa i jej uwarunkowaniami społeczno-ekonomicznymi.
  • Przygotowuje, także przy udziale komórek organizacyjnych Departamentu, opinie, uwagi i wkłady do projektów dokumentów rządowych oraz opracowywanych w innych komórkach organizacyjnych ministerstwa.

Warunki pracy:
  • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:
    • zagrożenie korupcją
    • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
  • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
    • praca na IV piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
    • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem
    • podczas wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Wymagania

Niezbędne:
  • Wykształcenie: wyższe
  • Doświadczenie zawodowe: powyżej 1,5 roku w jednostkach sektora finansów publicznych albo 0,5 roku w obszarze związanym z energetyką lub polityką klimatyczno-energetyczną
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
  • Znajomość problematyki funkcjonowania sektora energetycznego
  • Znajomość zagadnień związanych z ograniczaniem oddziaływania energetyki na środowisko
  • Znajomość przepisów prawa krajowego i wspólnotowego w zakresie funkcjonowania sektora energetycznego, w tym przepisów ustawy Prawo energetyczne
  • Komunikacja
  • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
  • Myślenie analityczne
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy powinny zawierać informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu
  • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
  • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
  • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 26.02.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:
  • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
  • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
  • Prosimy o podanie w aplikacji adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu zapewnienia sprawnej komunikacji w procesie naboru.
  • Jako członek Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji promujemy dobre praktyki w rekrutacji oraz tworzymy standardy w tym zakresie. Ważna jest dla nas dbałość o relacje z kandydatami i ich doświadczenia w procesie rekrutacji (Candidate Experience).
  • Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Klimatu i Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera: https://ankiety.mos.gov.pl/762824/lang-pl

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.
Zobacz nasze oferty pracy  ›› MKiŚ wspiera budowę Centrum Edukacji Ekologicznej OZEBudowa Centrum Edukacji Ekologicznej OZE na terenie Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Wilanów-Obory umożliwi rozwój prac badawczych prowadzonych przez studentów i pracowników naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego....Komunikat - 09.02.2021Czytaj  ›
▲  Do góry strony