Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.10.2021 23 października 2021

Specjalista w Wydziale Polityki Energetycznej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Klimatu i Środowiska Numer referencyjny: 82955 Data publikacji: 23 sierpnia 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Energia: Odnawialne źródła energii, Ropa, gaz i węgiel
Zarządzanie środowiskiem: Prawo i przepisy

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Polityki Energetycznej w Departamencie Strategii i Planowania Transformacji Klimatycznej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • prowadzi liczbowe prace analityczne w obszarze funkcjonowania i potencjału zmian sektora energetycznego oraz weryfikuje prognozy energetyczno-klimatyczne wykonane na zlecenie resortu lub realizowane niezależnie przez podmioty zewnętrzne, ocenia współzależności między podsektorami sektora energetycznego i między sektorami gospodarki oraz ocenia skutki poszczególnych zadań i celów strategicznych, w tym wpływ unijnej polityki klimatyczno-energetycznej na sektor energetyczny
 • przygotowuje propozycje działań mających na celu wdrożenie transformacji energetycznej, analizuje propozycje zgłoszone przez inne podmioty i osoby w tym obszarze, a także monitoruje realizację poszczególnych zadań wskazanych w dokumentach strategicznych dotyczących sektora energetycznego oraz weryfikuje zasadność kontynuacji działań i przygotowuje rekomendacje niezbędnych zmian, a także bierze udział w opracowaniu sprawozdań z realizacji działań
 • prowadzi korespondencję w zakresie dokumentów opracowywanych w Wydziale, a także przygotowuje projekty pism, opinii, notatek, informacji i stanowisk dotyczących prognoz energetycznych i wyników monitorowania realizacji polityki energetycznej i transformacji w kierunku niskoemisyjnym
 • współpracuje przy opracowywaniu i uzgadnianiu dokumentów strategicznych dotyczących transformacji energetycznej państwa lub pełni rolę wspierającą w tym zakresie
 • przygotowuje, także przy udziale komórek organizacyjnych Departamentu, opinie, uwagi i wkłady do projektów dokumentów rządowych oraz opracowywanych w innych komórkach organizacyjnych ministerstwa
 • analizuje dokumenty Unii Europejskiej oraz innych organizacji międzynarodowych (w szczególności Międzynarodowej Agencji Energii (IEA), Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Europejskiej Komisji Gospodarczej (UNECE), Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) pod kątem ciążących na stronie polskiej zobowiązań w zakresie problematyki energetycznej i transformacji energetycznej oraz jej uwarunkowań społeczno-gospodarczych
 • bierze udział w pracach zespołów i grup roboczych, na poziomie krajowym i ponadnarodowym oraz w konferencjach i seminariach krajowych i zagranicznych związanych z problematyką polityki energetycznej państwa i jej uwarunkowaniami społeczno-ekonomicznymi

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: zagrożenie korupcją, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca na pierwszym piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości), praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem, w trakcie reprezentowania urzędu w innych instytucjach oraz podczas wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe w zakresie sektora energii lub w zakresie ekonomii i finansów lub w zakresie ochrony środowiska
 • Doświadczenie zawodowe powyżej 1,5 roku w jednostkach sektora finansów publicznych albo 0,5 roku w obszarze energetyki lub polityki klimatyczno-energetycznej
 • Znajomość problematyki funkcjonowania sektora energetycznego
 • Znajomość przepisów prawa krajowego i unijnego w zakresie funkcjonowania sektora energetycznego
 • Komunikacja
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Kreatywność
 • Myślenie analityczne
 • Znajmość języka angielskiego na poziomie dobrym (B2)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy powinny zawierać informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 19.09.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

Prosimy o podanie w aplikacji adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu zapewnienia sprawnej komunikacji w procesie naboru. Jako członek Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji promujemy dobre praktyki w rekrutacji oraz tworzymy standardy w tym zakresie. Ważna jest dla nas dbałość o relacje z kandydatami i ich doświadczenia w procesie rekrutacji (Candidate Experience). Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Klimatu i Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera: https://ankiety.mos.gov.pl/762824/lang-pl

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.
Zobacz nasze oferty pracy  ›› Dołącz do Akademii Transformacji Energetyczno-Klimatycznej – „kuźni talentów” dla administracji rządowejJeśli chcesz mieć realny wpływ na transformację energetyczno-klimatyczną, weź udział w wyjątkowym projekcie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, jakim jest Akademia Transformacji Energetyczno-Klimatycznej (ATEK).W perspektywie najbliższych kilku dziesięcioleci...Komunikat - 13.08.2021Czytaj  ›
▲  Do góry strony