Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.04.2021 13 kwietnia 2021

Specjalista w Wydziale Rynku Detalicznego i Inteligentnych Sieci, Departament Elektroenergetyki i Gazu

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Klimatu i Środowiska Numer referencyjny: 75095 Data publikacji: 02 marca 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Energia: Gospodarowanie energią i efektywność energetyczna, Smart grids, inteligentne sieci elektroenergetyczne
Przemysł i inżynieria: Inżynieria energetyczna, elektroniczna i mechaniczna

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Rynku Detalicznego i Inteligentnych Sieci, Departament Elektroenergetyki i Gazu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Bierze udział w opracowywaniu regulacji w zakresie kształtowania kosztów oraz wsparcia dla odbiorców przemysłowych energii elektrycznej, w szczególności dla odbiorców energochłonnych
 • Bierze udział w opracowywaniu regulacji związanych z bezpieczeństwem lokalnego zaopatrzenia odbiorców w energię elektryczną
 • Bierze udział w pracach związanych z wdrożeniem jednolitego rynku energii w kraju
 • Bierze udział w projektowaniu nowych rozwiązań związanych z redukcją ubóstwa energetycznego
 • Bierze udział w pracach komitetów i grup roboczych Rady Unii Europejskiej oraz Komisji Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych, w konferencjach i seminariach krajowych i zagranicznych oraz komisji i podkomisji sejmowych i senackich
 • Uczestniczy w przygotowaniu opinii i stanowisk rządu do dokumentów Unii Europejskiej (poza legislacyjnych i legislacyjnych), jak również opracowań organizacji międzynarodowych oraz do krajowych opracowań resortowych, projektów średniookresowych i długookresowych programów rządowych w zakresie powiązania sektora energetycznego z ochroną środowiska i zmian klimatu oraz w zakresie stosowania w sektorze elektroenergetycznym innowacyjnych technologii energetycznych
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na kierowane do Ministerstwa i Departamentu wystąpienia, w tym w szczególności interpelacje oraz zapytania poselskie związane z funkcjonowaniem sektora energetycznego
 • Bierze udział w pracach grup roboczych Rady UE

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:

  • zagrożenie korupcją
  • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
  • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

  • praca na V piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
  • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem
  • w trakcie reprezentowania urzędu w innych instytucjach oraz podczas wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe: powyżej 1,5 roku w jednostkach sektora finansów publicznych albo 0,5 roku w obszarze energetyki
 • znajomość zasad funkcjonowania rynku energii elektrycznej wynikających z przepisów prawa krajowego i UE oraz zagadnień sektora energetycznego
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne" lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • komunikacja
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy powinny zawierać informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
 • Kopie dokumentów potwierdzających poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 19.03.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

  • Prosimy o podanie w aplikacji adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu zapewnienia sprawnej komunikacji w procesie naboru.

  • Jako członek Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji promujemy dobre praktyki w rekrutacji oraz tworzymy standardy w tym zakresie. Ważna jest dla nas dbałość o relacje z kandydatami i ich doświadczenia w procesie rekrutacji (Candidate Experience).

  • Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Klimatu i Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera: https://ankiety.mos.gov.pl/762824/lang-pl

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.
Zobacz nasze oferty pracy  ›› MKiŚ wspiera budowę Centrum Edukacji Ekologicznej OZEBudowa Centrum Edukacji Ekologicznej OZE na terenie Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Wilanów-Obory umożliwi rozwój prac badawczych prowadzonych przez studentów i pracowników naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego....Komunikat - 09.02.2021Czytaj  ›
▲  Do góry strony