Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.08.2022 19 sierpnia 2022

Specjalista w Wydziale Rynku Energii

Pracodawca: Ministerstwo Klimatu i Środowiska Numer referencyjny: 103193 Data publikacji: 29 lipca 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Energia: Gospodarowanie energią i efektywność energetyczna
Zarządzanie środowiskiem: Finansowanie, dotacje

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Rynku Energii, Departament Elektroenergetyki i Gazu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Uczestniczy w zadaniach z zakresu regulacji rynku bilansującego w Polsce, w tym bierze udział w procesie legislacyjnym w Polsce
 • Bierze udział w zadaniach z zakresu wspólnotowych inicjatyw dotyczących europejskich platform rynku bilansującego (w tym kodeksu sieci w zakresie bilansowania energii elektrycznej (EBGL))
 • Monitoruje rozwój inicjatyw podejmowanych na forum międzynarodowym i krajowym w sprawach związanych z rynkiem bilansującym energii elektrycznej oraz technicznymi aspektami funkcjonowania rynku
 • Bierze udział w przygotowaniu planów reform rynku energii oraz sprawozdawczości z ich realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru rynku bilansującego oraz rynkowych aspektów elastyczności systemu elektroenergetycznego
 • Bierze udział w procesie kształtowania dokumentów na szczeblu krajowym i UE (udział w pracach grup roboczych, w tym komitetów, Rady Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej) w zakresie jednolitego rynku energii
 • Bierze udział w przygotowywaniu projektów opinii i stanowisk kierownictwa Departamentu oraz kierownictwa Ministerstwa na potrzeby udziału w posiedzeniach Sejmu i Senatu RP, Komitet do Spraw Europejskich
 • Przygotowuje udział kierownictwa Departamentu oraz kierownictwa w konferencjach i spotkaniach międzynarodowych, a także w nich uczestniczy; opracowuje projekty wystąpień, prezentacji multimedialnych i materiałów informacyjnych

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:

  • zagrożenie korupcją
  • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
  • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

  • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
  • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem


00-922 Warszawa
ul. Wawelska 52/54

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: powyżej 1,5 roku w jednostkach sektora finansów publicznych albo 0,5 roku w obszarze energetyki lub współpracy międzynarodowej
 • znajomość regulacji prawnych dotyczących sektora energii, w tym prawodawstwa UE oraz krajowego
 • znajomość procesu decyzyjnego UE
 • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem sektora energetycznego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli TAJNE lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego powinny zawierać informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
 • Kopie dokumentów potwierdzających poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli TAJNE lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/wzory-oswiadczen/
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 29.08.2022
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  • Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Klimatu i Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera: https://ankiety.mos.gov.pl/762824/lang-pl

  • Zapraszamy do obejrzenia filmu "Ludzie od klimatu" https://www.youtube.com/watch?v=Y0L_ws9SGnI

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony