Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
16.08.2022 16 sierpnia 2022

Specjalista w Wydziale Rynku Ropy Naftowej, Paliw i Biopaliw Ciekłych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Klimatu i Środowiska Numer referencyjny: 83320 Data publikacji: 27 sierpnia 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Energia: Ropa, gaz i węgiel
Transport: Pojazdy i sprzęt

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Rynku Ropy Naftowej, Paliw i Biopaliw Ciekłych, Departament Ropy i Paliw Transportowych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Bierze udział w inicjowaniu, opracowywaniu i wdrażaniu polityki Ministra oraz realizacji zadań Ministra w zakresie sektora ropy naftowej i paliw ciekłych, biokomponentów i biopaliw ciekłych oraz innych paliw odnawialnych wykorzystywanych w transporcie
 • Bierze udział w analizowaniu zgłaszanych Ministrowi nieprawidłowości na rynku ropy naftowej, paliw i biopaliw ciekłych oraz propozycji zmian legislacyjnych zgłaszanych przez podmioty zewnętrzne
 • Uczestniczy w pracach związanych z projektami unijnych aktów prawnych i dokumentów pozalegislacyjnych Unii Europejskiej dotyczących rynku ropy naftowej i paliw
 • Uczestniczy w transponowaniu przepisów prawa wspólnotowego z zakresu biopaliw
 • Bierze udział w kształtowaniu polityki energetycznej Polski oraz polityki energetycznej UE w zakresie sektora ropy naftowej i paliw ciekłych, biokomponentów i biopaliw ciekłych oraz innych paliw odnawialnych wykorzystywanych w transporcie, poprzez udział w projektowaniu nowych rozwiązań prawnych lub zmian w istniejących regulacjach
 • Bierze udział w organizacji systemu zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw ciekłych oraz uczestniczy w realizacji zadań związanych z gospodarowaniem tymi zapasami w sytuacji kryzysowej
 • Bierze udział w pracach zespołów kryzysowych w zakresie zadań Wydziału, powołanych w Ministerstwie oraz w pracach zespołów zewnętrznych, w których biorą udział przedstawiciele Ministerstwa

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca na IV piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości), praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem, w trakcie reprezentowania urzędu w innych instytucjach oraz podczas wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe o kierunku prawo
 • Doświadczenie zawodowe powyżej 1,5 roku w jednostkach sektora finansów publicznych albo 0,5 roku w obszarze legislacji lub obsługi prawnej lub energetyki
 • Znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania krajowego i międzynarodowego sektora paliwowego,
 • Znajomość regulacji dotyczących biokomponentów i biopaliw ciekłych
 • Znajomość zagadnień związanych z rynkiem energii w Polsce i UE
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzulach: TAJNE, SECRET EU, NATO SECRET lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Komunikacja
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy powinny zawierać informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
 • Kopie dokumentów potwierdzających poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzulach: TAJNE, SECRET EU i NATO SECRET lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/wzory-oswiadczen/
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 23.09.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Prosimy o podanie w aplikacji adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu zapewnienia sprawnej komunikacji w procesie naboru.
 • Jako członek Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji promujemy dobre praktyki w rekrutacji oraz tworzymy standardy w tym zakresie. Ważna jest dla nas dbałość o relacje z kandydatami i ich doświadczenia w procesie rekrutacji (Candidate Experience).
 • Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Klimatu i Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera: https://ankiety.mos.gov.pl/762824/lang-pl

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony