Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.04.2024 24 kwietnia 2024

Specjalista w Wydziale Transformacji Sektora Elektroenergetycznego i Spraw Międzynarodowych, Departament Elektroenergetyki i Gazu

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Klimatu i Środowiska Numer referencyjny: 134184 Data publikacji: 23 lutego 2024 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Energia: Gospodarowanie energią i efektywność energetyczna

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Transformacji Sektora Elektroenergetycznego i Spraw Międzynarodowych, Departament Elektroenergetyki i Gazu.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Bierze udział w pracach grup roboczych Rady Unii Europejskiej, w szczególności Grupy Roboczej ds. Energii (WP ENER) oraz w przygotowywaniu materiałów do prezentowania polskiego stanowiska
 • Uczestniczy w pracach dotyczących przygotowania i wdrażania programów związanych z wykorzystaniem funduszy UE na inwestycje z zakresu infrastruktury elektroenergetycznej i gazowej
 • Bierze udział w pracach związanych z projektami wspólnego zainteresowania (PCI) i ich finansowaniem z instrumentu Łącząc Europę (CEF)
 • Uczestniczy w przygotowaniu projektów porozumień, deklaracji, stanowisk i opinii oraz bierze udział w spotkaniach dwustronnych i wielostronnych z państwami UE i spoza UE
 • Bierze udział w procesie kształtowania dokumentów na szczeblu krajowym i UE w zakresie rynku energii
 • Uczestniczy w przygotowaniu propozycji stanowisk Rządu RP i informacji do projektów aktów prawnych oraz dokumentów pozalegislacyjnych (komunikatów) UE w obszarze rynku energii i infrastruktury energetycznej
 • Współpracuje z komórką do spraw międzynarodowych w obszarze zadań związanych z dwustronną współpracą gospodarczą w obszarze elektroenergetyki oraz udziałem Polski we współpracy regionalnej i organizacjach międzynarodowych, jak również w zakresie spraw związanych z posiedzeniami Rady UE ds. Telekomunikacji, Energii i Transportu (TTE) w części energia oraz spraw dotyczących posiedzeń dyrektorów generalnych ds. energii,
 • Bierze udział w przygotowaniu materiałów tezowych, projektów wystąpień, prezentacji i materiałów informacyjnych dla kierownictwa Departamentu oraz ministra właściwego ds. energii

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:  • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

  • zagrożenie korupcją

  • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:  • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

  • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54 Warszawa

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe w zakresie prawa lub ekonomii lub stosunków międzynarodowych lub nauk politycznych lub nauk inżynieryjno - technicznych
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 0,5 roku w obszarze współpracy międzynarodowej lub energetyki, albo powyżej 1,5 roku w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem sektora energetycznego i finansowaniem inwestycji energetycznych
 • wiedza z zakresu funkcjonowania instytucji europejskich
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej umożliwiającej uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzulach: TAJNE, SECRET UE i NATO SECRET lub poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzulach: TAJNE, SECRET UE i NATO SECRET
 • kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego powinny zawierać informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/wzory-oswiadczen/
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej umożliwiającej uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzulach: TAJNE, SECRET UE i NATO SECRET lub kopia dokumentu potwierdzającego poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzulach: TAJNE, SECRET UE i NATO SECRET
 • oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 08.03.2024
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  • Zapraszamy do obejrzenia filmu "Ludzie od klimatu" https://www.youtube.com/watch?v=Y0L_ws9SGnI

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony