Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.09.2021 23 września 2021

Starszy inspektor w Wydziale Węglowodorów

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Klimatu i Środowiska Numer referencyjny: 81534 Data publikacji: 21 lipca 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Gleba i ziemia: Geologia, goedezja, Oczyszczanie gleby, remediacja
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Węglowodorów w Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi postępowania w sprawie udzielenia, zmiany, przeniesienia i wygaszenia koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie węglowodorów (wraz z projektami robót geologicznych), zatwierdzenia dodatków do projektów robót geologicznych, wydania decyzji inwestycyjnej, przeklasyfikowania zasobów, w aspekcie merytorycznym (geologicznym) i formalnym pod względem zgodności z obowiązującym stanem prawnym
 • Gromadzi i przetwarza informacje w zakresie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie węglowodorów, prac prowadzonych w ramach udzielonych koncesji oraz zgłaszanych projektów robót geologicznych
 • Monitoruje wykonanie zobowiązań wynikających z udzielonych koncesji oraz zawartych umów o ustanowieniu użytkowania górniczego
 • Prowadzi postępowania administracyjne dotyczące dokumentacji geologiczno-inwestycyjnych złóż węglowodorów oraz współpracuje z Komisją Zasobów Kopalin
 • Opiniuje pakiety przetargowe przygotowywane przez Państwową Służbę Geologiczną
 • Bierze udział w postępowaniach przetargowych (UE) na przyznanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie węglowodorów ze złóż
 • Publikuje i aktualizuje informacje z zakresu działalności Wydziału na tematycznej stronie internetowej serwisu Ministerstwa oraz w bazach danych (MIDAS, EKOPORTAL itp.)

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, częste kontrole służb (NIK, CBA, ABW).

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca na I piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości), praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem, w trakcie reprezentowania urzędu oraz podczas wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe o kierunku geologia
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość przepisów ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego; Prawo geologiczne i górnicze; o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 • Umiejętność obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel na poziomie średniozaawansowanym
 • Komunikacja
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Rzetelność
 • Współpraca
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/wzory-oswiadczen/
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 03.08.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Prosimy o podanie w aplikacji adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu zapewnienia sprawnej komunikacji w procesie naboru.
 • Jako członek Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji promujemy dobre praktyki w rekrutacji oraz tworzymy standardy w tym zakresie. Ważna jest dla nas dbałość o relacje z kandydatami i ich doświadczenia w procesie rekrutacji (Candidate Experience).
 • Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Klimatu i Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera: https://ankiety.mos.gov.pl/762824/lang-pl

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.
Zobacz nasze oferty pracy  ›› Dołącz do Akademii Transformacji Energetyczno-Klimatycznej – „kuźni talentów” dla administracji rządowejJeśli chcesz mieć realny wpływ na transformację energetyczno-klimatyczną, weź udział w wyjątkowym projekcie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, jakim jest Akademia Transformacji Energetyczno-Klimatycznej (ATEK).W perspektywie najbliższych kilku dziesięcioleci...Komunikat - 13.08.2021Czytaj  ›
▲  Do góry strony