Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.06.2021 17 czerwca 2021

Starszy specjalista do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Klimatu i Środowiska Numer referencyjny: 77908 Data publikacji: 06 maja 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Zarządzanie przedsiębiorstwem: BHP
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Zespole do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej, Biuro Dyrektora Generalnego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Kontroluje warunki pracy oraz przestrzeganie zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Ministerstwie
 • Przeprowadza wstępne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej (bhp i p.poż.) dla osób przyjmowanych do pracy w Ministerstwie oraz uczestniczy w organizacji okresowych szkoleń z zakresu bhp i p.poż. dla pracowników Ministerstwa oraz osób wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w Ministerstwie
 • Kieruje kandydatów do pracy na badania wstępne, monitoruje terminy badań okresowych i na tej podstawie kieruje pracowników i inne osoby wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy na profilaktyczne badania lekarskie oraz współpracuje z instytucją realizującą usługi w tym zakresie
 • Uczestniczy w sporządzaniu okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, przedstawia propozycje nowych rozwiązań oraz uczestniczy w przedsięwzięciach mających na celu zapewnienia ergonomicznych warunków pracy, podnoszenia poziomu bezpieczeństwa oraz zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników
 • Ustala przyczyny i okoliczności wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy i z pracy pracowników Ministerstwa, sporządza właściwą dokumentację powypadkową, prowadzi rejestry, kompletuje i przechowuje dokumenty z nimi związane
 • Bierze udział w opracowywaniu i wdrażaniu wewnętrznych aktów prawnych (regulaminów, zarządzeń) i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Wspiera obsługę techniczną i kancelaryjno-biurową Komisji do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • Uczestniczy w planowaniu i przeprowadzaniu ćwiczenia praktycznej organizacji oraz warunków ewakuacji z budynku Ministerstwa w sytuacji zagrożenia

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Praca na parterze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości),
 • Praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w służbie bhp,
 • Znajomość przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • Komunikacja,
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność,
 • Wystąpienia publiczne,
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy powinny zawierać informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu,
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski,
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Termin składania dokumentów: 17.05.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami, nie wynosi co najmniej 6%.
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Prosimy o podanie w aplikacji adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu zapewnienia sprawnej komunikacji w procesie naboru.
 • Jako członek Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji promujemy dobre praktyki w rekrutacji oraz tworzymy standardy w tym zakresie. Ważna jest dla nas dbałość o relacje z kandydatami i ich doświadczenia w procesie rekrutacji (Candidate Experience).
 • Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Klimatu i Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera: https://ankiety.mos.gov.pl/762824/lang-pl

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.
Zobacz nasze oferty pracy  ›› MKiŚ wspiera budowę Centrum Edukacji Ekologicznej OZEBudowa Centrum Edukacji Ekologicznej OZE na terenie Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Wilanów-Obory umożliwi rozwój prac badawczych prowadzonych przez studentów i pracowników naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego....Komunikat - 09.02.2021Czytaj  ›
▲  Do góry strony